آزمایشگاه های پژوهشی آزمایشگاه های پژوهشی

 

آزمایشگاه استخراجی آزمایشگاه ریخته گری آزمایشگاه مواد نانو مغناطیس
آزمایشگاه انجماد آزمایشگاه ریخته گری دقیق آزمایشگاه کامپوزیت
آزمایشگاه بازیافت مواد آزمایشگاه سرامیک آزمایشگاه کریستالوگرافی
آزمایشگاه پوشش و خوردگی آزمایشگاه سطح آزمایشگاه متالوگرافی پیشرفته
آزمایشگاه تریبولوژی آزمایشگاه شکل پذیری آزمایشگاه متالوگرافی
آزمایشگاه جنبه های مکانیکی خوردگی آزمایشگاه شکل دادن فلزات و عملیات ترمو مکانیکی آزمایشگاه متالورژی پودر
آزمایشگاه جوشکاری آزمایشگاه شکل دادن گرم فلزات آزمایشگاه مواد مغناطیسی
آزمایشگاه خواص مکانیکی آزمایشگاه عملیات حرارتی آزمایشگاه مدل سازی
آزمایشگاه خوردگی آزمایشگاه فرآوری و سنتز مواد آزمایشگاه مواد و کامپوزیتهای نانوساختار
آزمایشگاه دگرگونی های فازی پیشرفته آزمایشگاه کارگاه پروژه آزمایشگاه مواد و لایه های نانوساختار
    آزمایشگاه هیدرومتالورژی