دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 21 - 40 از 1,522 نتیجه
از 77
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
کارآموزی عمومی 8107128 2 کارشناسی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 01 حسین عبدی زاده نامشخص نامشخص
کارآموزی عمومی 8107128 2 کارشناسی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 16 عباس زارعی هنزکی نامشخص نامشخص
کارآموزی عمومی 8107128 2 کارشناسی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 23 سیدعلی اصغر اکبری موسوی نامشخص نامشخص
کارآموزی عمومی 8107128 2 کارشناسی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 24 رضا محمودی نامشخص نامشخص
کارآموزی عمومی 8107128 2 کارشناسی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 32 علیرضا بابائی نامشخص نامشخص
کارآموزی عمومی 8107128 2 کارشناسی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 13 فرشته رشچی نامشخص نامشخص
کارآموزی عمومی 8107128 2 کارشناسی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 27 سعید شیبانی نامشخص نامشخص
کارآموزی عمومی 8107128 2 کارشناسی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 10 فرشاد اخلاقی نامشخص نامشخص
کارآموزی عمومی 8107128 2 کارشناسی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 08 محمود حیدرزاده سهی نامشخص نامشخص
کارآموزی عمومی 8107128 2 کارشناسی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 06 مسعود امامی نامشخص نامشخص
کارآموزی عمومی 8107128 2 کارشناسی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 15 ایوب حلوائی نامشخص نامشخص
کارآموزی عمومی 8107128 2 کارشناسی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 02 جعفر راثی زاده غنی نامشخص نامشخص
اسپکتروسکوپی و اشعه X 8107515 2 دکتری شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 01 سیروس زمانی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/25 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه خوردگی پیشرفته 8107222 1 کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 01 محسن صارمی هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) 1396/03/28 (08:00 - 09:00)
خوردگی پیشرفته 8107190 2 کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 01 محسن صارمی هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1396/04/01 (09:00 - 11:00)
سینتیک پیشرفته مواد 8107290 2 کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 01 شهرام رایگان هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/04/01 (09:00 - 11:00)
فرایندهای انجمادپیشرفته 8107274 2 کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 01 فرشاد اخلاقی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/04/01 (09:00 - 11:00)
متالورژی پیشرفته جوش 8107324 2 کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 01 سیدعلی اصغر اکبری موسوی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/30 (14:00 - 16:00)
مواد سرامیکی 8107353 2 کارشناسی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 01 علی محمد هادیان هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:45) 1396/03/29 (14:00 - 16:00)
پوشش دهی و حفاظت مواد 8107383 2 کارشناسی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 01 سعیدرضا الله کرم هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:45) 1396/03/29 (14:00 - 16:00)
نمایش 21 - 40 از 1,522 نتیجه
از 77