دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
پدیده های انتقال 8107046 3 کارشناسی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 01 سعید حشمتی منش هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1388/10/28 (08:30 - 10:30)
تریبولوژی 8107055 2 کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 02 حمیدرضا قاسمی منفردراد هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
نمایش 1,521 - 1,522 از 1,522 نتیجه
از 77