آزمایشگاه تغییر شکل گرم آزمایشگاه تغییر شکل گرم

نام سرپرست : دکتر عباس زارعی

شماره تماس آزمایشگاه :82084116

ایمیل :zareih@ut.ac.ir

تجهیزات :

            1-         دستگاه کشش فشار 30 تن

            2-         دستگاه کشش فشار 5 تن

            3-         دستگاه سختی سنج

            4-         دستگاه خستگی سرد (خمشی چرخشی)

            5-         دستگاه خستگی گرم ( خمشی چرخشی)

            6-         دستگاه جوشکاری اصطحکاکی اغتشاشی

            7-         وایرکات

            8-         دستگاه فریتوسکوپی

خدمات :

            1-         آزمایش کشش و فشار سرد

            2-         آزمایش کشش و فشار گرم

            3-         آزمایش خمش سه نقطه

            4-         آزمایش سختی سنجی

            5-         آزمایش پانچ برشی