فرم های پژوهشی فرم های پژوهشی

·         فرم اختتام کارشناسی ارشد و دکتری ·         فرم شماره(2) ثبت اختراع- داوری ·         فرم پیشنهاد طرح پژوهشی
·         فرم مصرفی طرح های نوع ششم  ·         فرم شماره (3) ثبت اختراع- اعلام نظر نهایی معاون پژوهشی دانشکده مربوطه ·         فرم گزارش نهایی طرح پژوهشی
·         فرم پرداخت مرحله اول پژوهانه ·         فرم پیشنهاد برنامه جامع تحقیقات ·         فرم درخواست صدور گواهی اختتام طرح پژوهشی کاربردی
·         فرم پرداخت مرحله دوم پژوهانه ·         فرم درخواست هزینه از محل گرنت ·         شرایط لازم برای برای صدور گواهی اختتام طرح پژوهشی کاربردی
·         فرم پرداخت مرحله سوم پژوهانه ·         فرم صورتجلسه درخواست حق التحقیق از محل گرنت و طرح پژوهشی ·         فرم تقاضای سفر اعضای  هیات علمی
·         فرم حسابداری پژوهانه ·         فرم درخواست هزینه تدوین طرح های پژوهشی کاربردی از محل گرنت ·         فرم تقاضای سفر دانشجویان تحصیلات تکمیلی
·         فرم شماره (1) ثبت اختراع - چک لیست مدارک مورد نیاز جهت بررسی طرح ·         فرم صورتجلسه اقلام مصرفی پژوهش های بنیادی ·         فرم گزارش سفر دانشجویان
·         فرم انتخاب  پژوهشگر نمونه سال ·         فرم صورتجلسه  پژوهش های کاربردی (هزینه پرسنلی و مواد مصرفی و ...) ·         چک لیست مدارک تقاضای سفر
·         فرم انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه ·         فرم صورتجلسه  قطب های علمی  ·         چک لیست مدارک گزارش/اختتام سفر
·         فرم انتخاب پایان نامه و رساله  نمونه ·         فرم های فرصت مطالعاتی ·         فرم تاییدیه احراز شرایط متقاضی مأموریت پژوهشی
·         فرم انتخاب مدیر پژوهشی نمونه دانشگاه ·         فرم های دوره پسا دکتری ·         فرم پیشنهاد مأموریت پژوهشی اعضای هیات علمی
·         فرم انتخاب پژوهشگر جوان نمونه دانشگاه ·         فرم انتخاب طرح های پژوهشی نمونه و برجسته دانشگاه تهران ·         فرم ثبت اطلاعات مقاله
·         فرم بررسی طرح های پژوهشی کاربردی ·         فرم انتخاب پژوهشگران پیشکسوت نمونه سال ·         فرم حراست
  ·         فرم انتخاب  پژوهشگر برجسته ·         فرم پیشنهاد پروپوزال کارشناسی ارشد و دکتری