معاونت آموزشی معاونت آموزشی

 

معاونت آموزشی:                 دکتر علیرضا بابائی                

 

کارشناس آموزش:                حمیده کریمی                       

شرح وظایف معاونت آموزشی شرح وظایف معاونت آموزشی

 

امور برنامه ریزی آموزشی، هدایت تحصیلی دانشجویان، نظارت بر محتوای آموزشی و ارزیابی و به روز رسانی آن، تصمیم‌گیری و سیاست گذاری درباره مسائل آموزشی در مقطع کارشناسی رشته مهندسی متالورژی و مواد  بر عهده معاونت آموزشی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد  قرار دارد.

این معاونت، سیاست گذاری های آموزشی دانشگاه و پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران را در دانشکده مهندسی متالورژی و مواد جاری می نماید و نقش ارتباط دهنده میان دانشجویان، اساتید و سیاست های آموزشی دانشکده فنی دانشگاه تهران را بر عهده دارد.