پسا دکتری پسا دکتری

 

فرم های پسا دکتری   

معرفی واحدهای متقاضی طرح پسا دکتری صنعتی

 

 لیست پژوهشگران پسا دکتری در دانشکده مهندسی متالورژی و مواد                                  

ردیف

نام و نام خانوادگی پژوهشگر

تاریخ شروع

وضعیت

استاد راهنما

1

دکتر حامد شاه میر

سال 95

به اتمام رسیده

دکتر نیلی

2

دکتر حمیدرضا کوه دار

سال 95

به اتمام رسیده

دکتر نیلی

3

دکتر رضا علیزاده بلوچی

سال 95

به اتمام رسیده

دکتر محمودی

4

دکتر نازنین بیات ترک

سال 96

مشغول به پژوهش

دکترمحمودی

5

دکتر امیر حسین پاک سرشت

سال 97

مشغول به پژوهش

دکتر صارمی

6

دکتر احمد بهمنی

سال 97

مشغول به پژوهش

دکتر ملکان

7

دکتر حمیدرضا عابدی

سال 97

مشغول به پژوهش

دکتر زارعی

8

دکتر مسعود نظریان سامانی

سال 97

مشغول به پژوهش

دکتر کاشانی بزرگ

9

دکتر مهدی خردمندفرد

سال 97

مشغول به پژوهش

دکتر کاشانی بزرگ

10

دکتر نسیم نایب پاشایی

سال 97

مشغول به پژوهش

دکتر صارمی