نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه کریستالوگرافی

 

آزمایشگاه  کریستالوگرافی

 

 

 

 

 

 

سرپرست آزمایشگاه:

   
 

پست الکترونیکی:

   
 

کارشناس آزمایشگاه:

یونس هل چی  
 

تلفن:

82084138  
 

ساعت کار:

8-15:30  
 

خدمات آزمایشگاهی برای خارج از دانشگاه:

   
 

خدمات آزمایشگاهی قابل ارائه:

 

شرح فعالیت آزمایشگاه: