اطلاعیه اطلاعیه

امضای تفاهم نامه با دانشکده مهندسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

پیرو تفاهم نامه امضا شده بین ریاست محترم دانشگاه تهران و ریاست محترم دانشگاه سیستان و بلوچستان روز سه شنبه 1396/11/4 رئیس و معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد بازدیدی از دانشگاه سیستان و بلوچستان بعمل آوردند. در این سفر از امکانات مختلف دانشگاه به ویژه آزمایشگاه مرکزی و تجهیزات موجود در آن بازدید کاملی صورت گرفت.سپس جلسه ای با حضور معاونین محترم پژوهشی، آموزشی و طرح و توسعه دانشگاه سیستان و بلوچستان و تعدادی از اعضای هیات علمی گروه متالورژی و مواد دانشکده مهندس برگزار شد و طی آن تفاهم نامه همکاری آموزشی و پژوهشی بین رئیس دانشکده مهندسی دانشگاه سیستان و بلوچستان و رئیس دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران به امضا رسید.