1اطلاعیه 1اطلاعیه

انتخاب شایسته دکتر حامد میرزاده سلطان پور به عنوان پژوهشگر جوان نمونه

مراسم بیست ششمین جشنواره پژوهشی و فناوری دانشگاه تهران که با حضور رئیس، مسئولان، استادان و دانشجویان دانشگاه تهران و جمعی از پژوهشگران برگزار شد، جناب آقای دکتر حامد میرزاده سلطان پور به عنوان پژوهشگر جوان نمونه در این جشنواره انتخاب شدند.

این موفقیت را به ایشان تبریک عرض می کنیم.