اطلاعیه اطلاعیه

تمدید بازه انتخاب واحد نیمسال اول 97-96

    پیرو نامه شماره 4346/پ/122 مورخ 1396/1/19 ( تقویم دانشگاهی سال تحصیلی 97-1396 مصوب شورای آموزشی دانشگاه ) به استحضار می رساند ؛ مهلت ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان شاغل به تحصیل مجاز به ثبت نام و ادامه تحصیل در نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396 به شرط تایید تاخیر یا وجود مجوز ( ادامه تحصیل رای کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه ، سایر مکاتبات اداری ) در روزهای یکشنبه الی دوشنبه مورخ 1396/7/2 و 1396/7/3 تمدید گردیده است .