اطلاعیه اطلاعیه

جدول زمانبندی وام های دانشجویی در نیمسال اول 97-96

 

 

 

جدول زمانبندی وام های دانشجویی در نیمسال اول 97-96

زمان بررسی و ثبت درخواست های وام برای پردیس ها/ دانشکده ها/ مراکز

زمان ثبت درخواست وام در سامانه گلستان برای دانشجویان

نوع وام

از تاریخ 15/7/96 لغایت 14/1396/8

از تاریخ 1/7/96 لغایت 12/1396/8

انواع وام های تحصیلی

انواع وام های شهریه

از تاریخ 1/7/96 از اول تا 20 هر ماه

از تاریخ 1/7/96 از اول تا 16 هر ماه

وام ویژه دکتری و سایر وام ها