نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ریاست و معاونت دانشکده متالورژی

 

 دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

 

 

ریاست:

دکتر شهرام رایگان

shraygan@ut.ac.ir

 

 

 

◄ معاونت آموزشی:

دکتر علیرضا بابایی

alireza.babaei@ut.ac.ir

◄ معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی:

دکتر فرشته رشچی

rashchi@ut.ac.ir

معاونت اداری و مالی :

دکتر سعید

شیبانی

ssheibani@ut.ac.ir