نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شماره تماس های اساتید و آزمایشگاههای دانشکده

ردیف

نام آزمایشگاه یا کارگاه

سرپرست

نوع آزمایشگاه

تلفن

1

استخراجی

دکتر حشمتی منش

آزمایشگاه سرویس

82084119

2

انجماد

دکتر اخلاقی

آزمایشگاه سرویس

82084136

3

بازیافت مواد

دکتر رشچی

آزمایشگاه تحقیقاتی

82084189

4

بررسیهای غیرمخرب

دکتر آماده

آزمایشگاه سرویس

82084138

5

پوشش

دکتر دهقانیان

آزمایشگاه تحقیقاتی

82084121

6

تریبولوژی

دکتر قاسمی

آزمایشگاه تحقیقاتی

82084107

7

جنبه های مکانیکی خوردگی

اکتر الله کرم

آزمایشگاه تحقیقاتی

82084094

8

جوشکاری

دکتر اکبری موسوی

آزمایشگاه سرویس

82084164

9

خواص مکانیکی

دکتر زارعی

آزمایشگاه سرویس

82084116

10

خوردگی

دکتر صارمی

آزمایشگاه سرویس

82084117

11

دگرگونی فازها

دکتر نیلی

آزمایشگاه تحقیقاتی

4163

12

ریخته گری

دکتر حلوایی

آزمایشگاه سرویس

4135

13

ریخته گری دقیق

دکتر امامی

آزمایشگاه تحقیقاتی

4143

14

سرامیک

دکتر هادیان

آزمایشگاه تحقیقاتی

4144

15

سطح

دکتر سهی

آزمایشگاه تحقیقاتی

4121

16

شکل پذیری

دکتر محمودی

آزمایشگاه تحقیقاتی

4137

17

شکل دادن فلزات

دکتر پارسا

آزمایشگاه سرویس

4111

18

شکل دادن گرم فلزات

دکتر زارعی

آزمایشگاه تحقیقاتی

4167

19

عملیات حرارتی

دکتر راثی زاده

آزمایشگاه سرویس

4118

20

فرآوری و سنتز مواد

دکتر رایگان

آزمایشگاه تحقیقاتی

4189

21

کارگاه پروژه

دکتر امامی

آزمایشگاه سرویس

4169

22

کامپوزیت

دکتر اخلاقی

آزمایشگاه تحقیقاتی

4142

23

کریستالوگرافی

دکتر کاشانی

آزمایشگاه سرویس

4138

24

متالوگرافی

دکتر فرهنگی

آزمایشگاه سرویس

4114

25

متالوگرافی پیشرفته

دکتر کاشانی

آزمایشگاه سرویس

4145

26

متالورژی پودر

دکتر قمبری

آزمایشگاه تحقیقاتی

4102

27

مدل سازی

دکتر حلوایی

آزمایشگاه سرویس

4115

28

مواد مغناطیسی

دکتر عطایی

آزمایشگاه تحقیقاتی

4124

29

مواد و کامپوزیتهای نانوساختار

دکتر عبدی زاده

آزمایشگاه تحقیقاتی

4157

30

مواد نانو مغناطیس

دکتر سیدابراهیمی

آزمایشگاه تحقیقاتی

-

31

مواد و لایه های نانوساختار

دکتر کاشانی

آزمایشگاه تحقیقاتی

-

32

هیدرومتالورژی

دکتر رایگان

آزمایشگاه سرویس

4189