دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 1,689 نتیجه
از 85
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
فیزیک حالت جامد 8107557 2 دکتری 01 سیدعلی سیدابراهیمی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/29 (09:00 - 11:00)
آزمایشگاه روشهای پیشرفته مطالعه ساختار مواد 8107082 1 کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 01 محمود سرکاری خرمی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/01 (14:00 - 16:00)
آلیاژهای شیشه ای و غیرکریستالی 8107563 2 کارشناسی ارشد 02 مهدی ملکان هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/30 (14:00 - 16:00)
خوردگی در صنایع 8107562 2 کارشناسی ارشد 01 محسن صارمی هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1397/03/27 (14:00 - 16:00)
روشهای پیشرفته مطالعه ساختار مواد 8107054 2 کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 01 محمود سرکاری خرمی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/09 (09:00 - 11:00)
مهندسی سطح پیشرفته 8107448 2 کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 01 رضا سلطانی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/28 (14:00 - 16:00)
مواد فوق ریزدانه و نانوساختار 8107559 2 کارشناسی ارشد 01 حامد میرزاده سلطان پور Hamed Mirzadeh Soltanpour هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) 1397/04/09 (13:00 - 14:30)
ریخته گری پیشرفته 8107309 2 کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 01 مسعود امامی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/29 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه خوردگی پیشرفته 8107222 1 کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 01 محسن صارمی هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) 1397/03/27 (09:00 - 11:00)
سینتیک پیشرفته مواد 8107290 2 کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 01 سعید شیبانی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/28 (09:00 - 11:00)
فرایندهای انجماد پیشرفته 8107274 2 کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 01 فرشاد اخلاقی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/27 (09:00 - 11:00)
متالورژی پیشرفته جوش 8107324 2 کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 01 سیدعلی اصغر اکبری موسوی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/28 (14:00 - 16:00)
طراحی قالب به کمک کامپیوتر 8107301 2 کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 01 محمد حبیبی پارسا هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/28 (14:00 - 16:00)
مواد سرامیکی 8107353 2 کارشناسی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 01 علی محمد هادیان هرهفته چهار شنبه (09:15 - 11:00) 1397/03/30 (08:30 - 10:30)
پوشش دهی و حفاظت مواد 8107383 2 کارشناسی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 01 سعیدرضا الله کرم هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:45) 1397/04/06 (14:00 - 16:00)
مواد کامپوزیتی 8107363 2 کارشناسی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 01 فرشاد اخلاقی هرهفته شنبه (15:00 - 16:45) 1397/04/04 (08:30 - 10:30)
آزمایشگاه خوردگی و پوشش دادن 8107234 1 کارشناسی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 01 محسن صارمی هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) نامشخص
آزمایشگاه خوردگی و پوشش دادن 8107234 1 کارشناسی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 04 چنگیز دهقانیان هرهفته چهار شنبه (11:00 - 13:00) نامشخص
آزمایشگاه خوردگی و پوشش دادن 8107234 1 کارشناسی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 05 چنگیز دهقانیان هرهفته چهار شنبه (09:00 - 11:00) نامشخص
آزمایشگاه خوردگی و پوشش دادن 8107234 1 کارشناسی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 03 محسن صارمی هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) نامشخص
نمایش 1 - 20 از 1,689 نتیجه
از 85