آزمایشگاههای دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

 

 

دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران دارای 31 آزمایشگاه در زمینه های مختلف و مورد استفاده دانشجویان این رشته می باشد.

امکان استفاده از تجهیزات برخی از آزمایشگاهها برای  دانشجویان سایر دانشگاهها  نیز وجود دارد.

متقاضیان می توانند ضمن هماهنگی قبلی با مسئول آزمایشگاه  مربوط برای انجام سفارش خود به آن آزمایشگاه مراجعه نمایند.

 

 شماره حساب  برای پرداخت وجوه نقدی، جهت استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی  دانشکده مهندسی متالورژی

شماره  حساب 18711648 بانک تجارت شعبه اردیبهشت -  به نام دانشکده فنی دانشگاه تهران