آزمايشگاههای دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

 

 

دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پرديس دانشکده های فنی دانشگاه تهران دارای 31 آزمايشگاه در زمينه های مختلف و مورد استفاده دانشجويان اين رشته می باشد.

امکان استفاده از تجهيزات برخی از آزمايشگاهها برای  دانشجويان ساير دانشگاهها  نيز وجود دارد.

متقاضيان می توانند ضمن هماهنگی قبلی با مسئول آزمايشگاه  مربوط برای انجام سفارش خود به آن آزمايشگاه مراجعه نمايند.

 

 شماره حساب  برای پرداخت وجوه نقدی، جهت استفاده از تجهيزات آزمايشگاهی  دانشکده مهندسی متالورژی

شماره  حساب 18711648 بانک تجارت شعبه ارديبهشت -  به نام دانشکده فنی دانشگاه تهران