اخبار

اخبار

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمایشگاه خوردگی

 

آزمایشگاه خوردگی

 

 

 

 

 

سرپرست آزمایشگاه:

 دکتر محسن صارمی  
 

پست الکترونیکی:

saremi@ut.ac.ir  
 

کارشناس آزمایشگاه:

مهناز رقت  
 

تلفن:

82084117  
 

ساعت کار:

8-15  
 

خدمات آزمایشگاهی برای خارج از دانشگاه:

وجود دارد  
 

تجهیزات  آزمایشگاهی :

دستگاه پتانسیواستات مدل EG&G به همراه متعلقات مربوط به ایمپدانش
دستکاه تست پاشش نمک 400 لیتری
دستگاه تست رطوبت اشباع
کوره دمای °C 1200
اون دمای °C 250
انواع منبع تغذیه
دستگاه اندازه گیری ضخامت پوشش
دستگاه های ارزیابی کیفیت رنگ (تست ضربه، تست خمش، تست خراش)
میکروسکوپ نوری با سیستم آنالیز تصویری
دستگاه الکتروپولیش
ترازوهای دقیق
pH متر
انواع لکترودهای مرجع

شرح فعالیت آزمایشگاه:

آزمایشگاه خوردگی و مهندسی سطح یک آزمایشگاه آموزشی – پژوهشی است. دانشجویان دوره کارشناسی ارشد گرایش خوردگی و حفاظت مواد در دوره تحصیلی خود سه واحد عملی آزمایشگاه می گذرانند که عبارتند از

1- آزمایشگاه خوردگی پیشرفته

در این آزمایشگاه دانشجویان با انواع موضوعات مربوط به بررسی خوردگی مواجه می شوند که مهمترین آنها شامل موارد زیر است :

- آشنایی با روش آزمون غوطه وری و پارامترهای موثر در آن .

- ارزیابی خوردگی فولاد در محیط های مختلف و بررسی سینتیک (سرعت خوردگی) و ترمودینامیک (دایگرام های پوربه) و رفتار پسیو شدن .

- بررسی خوردگی گالوانیک و درک اختلاف بین تمایل به خوردگی و سرعت خوردگی و همچنین جداول سری گالوانیک .

- آشنایی با روش بررسی خوردگی های موضعی مانند خوردگی شیاری و خوردگی حفره ای با روش غوطه وری .

- آشنایی با روش بررسی خوردگی تنشی .

- آشنایی با موضوع خوردگی دمای بالا و روش های بررسی آن.

- آشنایی با روش بررسی خوردگی اتمسفری که عموماً شامل روش پاشش نمک و تست رطوبت است.

- آشنایی با روش های الکتروشیمیایی بررسی خوردگی مانند انواع روش های پلاریزاسیون .

- آشنایی با روش های ویژۀ الکتروشیمیایی مانند ایمپدانس AC ، نویز ، پتانسیواستاتیک و ...

 

2- آزمایشگاه اصول حفاظت

در این دورۀ درسی دانشجویان با روش هایی که می توان مواد را در برابر خوردگی حفاظت نمود، آشنا می شوند. مهمترین مباحثی که دانشجویان در این واحد عملی با آن مواجه می شوند، عبارتند از :

- آشنایی با اصول حفاظت کاندی و حفاظت آندی.

- آشنایی با انواع بازدارنده های کاتدی و آندی که در سیستم های آب خنک کننده استفاده می شود.

- آشنایی با پوشش های فسفاته و روش های کنترل خوردگی این پوشش ها

- آشنایی با رنگ های پلیمری و روش های بررسی خواص این رنگ ها از قبیل ضخامت ، مقاومت به ضربه ، چسبندگی و ...

- آشنایی با پوشش های گالوانیزه برای کنترل خوردگی اتمسفری فولادها

- آشنایی با روش های اعمال و مشخصات پوشش های کروماته که بر روی ورق های گالوانیزه برای کنترل خوردگی استفاده می شود.

 

3- آزمایشگاه بررسی علل تخریب

- در این آزمایشگاه دانشجویان یک نمونه واقعی که در صنعت دچار خوردگی شده است را برای ببرسی انتخاب می کنند. آنها تا پایان ترم ، با بررسی های مختلف در آزمایشگاه خوردگی و حتی در سایر آزمایشگاه ها، ضمن ارئه یک گزارش کار، علل خورده شدن قطعه نشان داده و همچنین راه کارهای جلوگیری از آن را نیز پیشنهاد می کنند.

* دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری گرایش خوردگی و حفاظت مواد برای گذراندن پایان نامه های خود از امکانات این آزمایشگاه استفاده می کنند.

* گاهی اوقات دانشجویان سایر رشته های تحصیلی مانند فیزیک ، مهندسی پزشکی نیز برای پاره ای از تحقیقات خود نیاز به امکانات این آزمایشگاه دارند