آزمایشگاه متالوگرافی

 

آزمایشگاه متالوگرافی

 

 

 

 

سرپرست آزمایشگاه:

                     دکتر حسن فرهنگی

 

 

پست الکترونیکی:

 

 

 

کارشناس آزمایشگاه:

فرهاد حسن آبادی

 

 

تلفن:

82084114

 
 

ساعت کار:

8-15

 
 

خدمات آزمایشگاهی برای خارج از دانشگاه:

وجود ندارد

 
 

خدمات آزمایشگاهی قابل ارائه:

 

 

شرح فعالیت آزمایشگاه 

 

مطالعه و بررسی ریز ساختار فلزات و سرامیکها به کمک میکروسکوپ نوری و سختی سنجی