آزمایشگاه متالوگرافی پیشرفته

 

آزمایشگاه متالوگرافی پیشرفته

آدرس وب:

 

 

 

 

سرپرست آزمایشگاه:

 

 

 

پست الکترونیکی:

 

 

 

کارشناس آزمایشگاه:

لیلا معظمی - شهین عبدی نژاد

 

 

تلفن:

82084145

 
 

ساعت کار:

8-15

 
 

خدمات آزمایشگاهی برای خارج از دانشگاه:

وجود ندارد

 
 

خدمات آزمایشگاهی قابل ارائه:

 

 

شرح فعالیت آزمایشگاه: