نمایشگر یک مطلب

آزمایشگاه تریبولوژی

آزمایشگاه تریبولوژی

http://tribology.ut.ac.ir

 

 

 

 

سرپرست آزمایشگاه:

دکتر حمید رضا قاسمی منفرد

 

 

پست الکترونیکی:

hghasemi@ut.ac.ir

 

 

کارشناس آزمایشگاه:

 

 

 

تلفن:

61114107

 
 

ساعت کار:

   
 

خدمات آزمایشگاهی برای خارج از دانشگاه:

   
 

خدمات آزمایشگاهی قابل ارائه:

 

 

شرح فعالیت آزمایشگاه: