آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد

نام سرپرست : دکتر عباس زارعی

شماره تماس آزمایشگاه :82084116

ایمیل :zareih@ut.ac.ir

تجهیزات :

            1-         دستگاه کشش فشار 10 تن

            2-         دستگاه ضربه چارپی

            3-         دستگاه دیلاتومتری

            4-         دستگاه خزش

           

خدمات :

            آزمایش ضربه چارپی