آزمایشگاه دگرگونی فازها

 

آزمایشگاه  دگرگونی فازها

آدرس وب:

 

 

 

 

 

سرپرست آزمایشگاه:

   
 

پست الکترونیکی:

   
 

کارشناس آزمایشگاه:

حسن شیرازی  
 

تلفن:

4163  
 

ساعت کار:

   
 

خدمات آزمایشگاهی برای خارج از دانشگاه:

   
 

خدمات آزمایشگاهی قابل ارائه:

 

شرح فعالیت آزمایشگاه: