هیأت رئیسه دانشکده هیأت رئیسه دانشکده

 

ریاست دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
دکتر شهرام رایگان

معاون امور اداری و مالی
دکتر سعید شیبانی

تصویر araabi

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

  دکتر فرشته رشچی

تصویر khosravi

معاون آموزشی
دکتر علیرضا بابایی