آزمایشگاه خواص مکانیکی

 

 

آزمایشگاه خواص مکانیکی

آدرس وب:

 

 

   

 

 

سرپرست آزمایشگاه:

   
 

پست الکترونیکی:

   
 

کارشناس آزمایشگاه:

غدیر علی نورالهی  
 

تلفن:

4116  
 

ساعت کار:

   
 

خدمات آزمایشگاهی برای خارج از دانشگاه:

   
 

خدمات آزمایشگاهی قابل ارائه:

 

شرح فعالیت آزمایشگاه: