آزمایشگاه ریخته گری

 

 

آزمایشگاه ریخته گری

آدرس وب:

 

 

   

 

 

سرپرست آزمایشگاه:

   
 

پست الکترونیکی:

   
 

کارشناس آزمایشگاه:

 مسعود صالح غفاری  
 

تلفن:

82084135  
 

ساعت کار:

   
 

خدمات آزمایشگاهی برای خارج از دانشگاه:

ندارد  
 

تجهیزات:

 

شرح فعالیت آزمایشگاه: