دفاعیه های انجام شده از رساله دکتری دفاعیه های انجام شده از رساله دکتری

*****دفاعیه های انجام شده از رساله دکتری ( از ابتدای نیمسال اول سال تحصیلی 97-96)*****

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

استاد راهنما

تاریخ دفاع

1

ندا عبودزاده

پوشش دهی و بررسی فصل مشترک Si-HA بر سطح نانو کامپوزیت Mg-Zn-Ca/nanoHA و بررسی خواص خوردگی و زیست سازگاری

دکتر دهقانیان

12/07/1396

2

سعید کریمی

بررسی مکانیسم الکتروشیمیایی لیچینگ اسفالریت در حضور یون فریک

دکتر رشچی

26/07/1396

3

علیرضا فرهادی زاده

اعمال پوشش های نانو ساختار لایه ای TiN/Ti به روش کندوپاش مغناطیسی روی فولاد

  17-4PH و بررسی مکانیزم رفتگی آن

دکتر آماده

17/10/1396

4

سید وحید رضا سید وکیلی

تاثیر نانو ذرات فلزی / سرامیکی بر کارایی الکترود و کاتد پیل سوختی اکسید جامد

دکتر عبدی زاده

01/11/1396

5

طاهره ابراهیمی صدرآبادی

مکانیزم عملکرد پوشش خود ترمیم شونده ی مقاوم به خوردگی حاوی میکرو/ نانوکپسول

دکتر الله کرم

25/11/1396

6

مهدی خردمندفرد

نانوساختار نمودن سطح آلیاژ TNTZ با استفاده از امواج فراصوت

دکتر کاشانی بزرگ

20/12/1396