اطلاعیه اطلاعیه

قابل توجه کلیه دانشجویانی که مشمول پرداخت شهریه می باشند