اعضای هیات علمی

  • اعضاء هیات علمی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد  پردیس دانشکده های فنی

<

ردیف

نام خانوادگی

نام

مرتبه

عکس

1

اخلاقی

فرشاد

استاد

 

2

اکبری موسوی

سیدعلی اصغر

دانشیار

3

الله کرم

سعیدرضا

استاد

4

امامی

مسعود

استاد

5

آماده

احمدعلی

استاد

6

پیش بین

سیدمحمدحسن

استادیار

7

حبیبی پارسا

محمد

استاد

8

حشمتی منش

سعبد

دانشیار

9

حلوایی

ایوب

دانشیار

10

حیدرزاده سهی

محمود

استاد

11

دهقانیان

چنگیز

استاد

12

راثی زاده غنی

جعفر

دانشیار

13

رایگان

شهرام

دانشیار

14

رشچی

فرشته

دانشیار

15

رومینا

رضا

استادیار

16

زارعی هنزکی

عباس

استاد

17

سلطانی

رضا

استادیار

18

سید ابراهیمی

سید علی

استاد

19

صارمی

محسن

استاد

20

عبدی زاده

حسین

استاد

21

عطایی

ابوالقاسم

استاد

22

فرنوش

محمد

مربی

23

فرهنگی

حسن

دانشیار

24

قاسمی منفرد راد

حمیدرضا

استاد

25

قمبری

محمد

استادیار

26

کاشانی بزرگ

سیدفرشید

دانشیار

27

محمودی

رضا

استاد

28

میرزاده سلطان پور

حامد

استادیار

29

نادری محمودی

رضا

استادیار

30

نیلی احمد آبادی

محمود

استاد

31

هادیان

علی محمد

استاد

32 علیرضا بابایی استادیار   
33 مهدی  ملکان استادیار

 

34 سیروس زمانی استاد یار
35 سعید  شیبانی استادیار