اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

ابوالقاسم عطائی

ابوالقاسم عطائی،

استاد
  • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد ، آزمایشگاه مواد مغناطیسی
دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
شناسایی و انتخاب مواد مهندسی | استخراج فلزات
شماره تماس : 82084084
اتاق : -
  • پست الکترونیکی
فایل رزومه :   دانلود
  • 1097 ارجاعات
  • 16 h-Index

پروفایل

  • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد ، آزمایشگاه مواد مغناطیسی 1396←1398
  • متالورژی و مواد ، عضو کمیته تحصیلات تکمیلی و پژوهشی 1392←1394
  • متالورژی و مواد ، سرپرست آزمایشگاه مواد مغناطیسی 1391←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.Sc ، تهران ، متالوژی ومواد

1107 ← 1366

Ph.D ، بیرهنگام ، متالوژی ومواد

1107 ← 1374

کارشناسی ، تهران ، متالوژی ومواد

1107 ← 1364

فعالیت های علمی