اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حسین عبدی زاده

حسین عبدی زاده،

استاد
 • پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران ، مدیر طرح و توسعه تجهیزات پژوهشی پردیس دانشکده های فنی
 • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد- دانشگاه تهران ، استاد راهنمای دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
 • پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران ، معاون اداری و مالی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
شناسایی و انتخاب مواد مهندسی | استخراج فلزات
شماره تماس : 82084085
اتاق : -
 • پست الکترونیکی

پروفایل

 • پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران ، معاون اداری و مالی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران 1395←1398
 • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد- دانشگاه تهران ، استاد راهنمای دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده مهندسی متالورژی و مواد 1395←1397
 • پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران ، مدیر طرح و توسعه تجهیزات پژوهشی پردیس دانشکده های فنی 1395←1397
 • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد-دانشگاه تهران ، سرپرست آزمایشگاه مواد و کامپوزیت های نانو ساختار 1394←1396
 • دانشگاه تهران ، معاون اداری و مالی موسسه پژوهشی مپفن 1393←1395
 • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد ، سرپرست آزمایشگاه مواد و کامپوزیتهای نانوساختار 1392←1394
 • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد ، سرپرست آزمایشگاه مواد و کامپوزیتهای نانوساختار 1390←1392

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، INSA de Lyon ، مهندسی متالوژی

1372 ← 1376

B.Sc ، ENSCIL ، مهندسی متالوژی

1370 ← 1372

کارشناسی ، تهران ، موادتولیداهن و فولاد

1355 ← 1364

فعالیت های علمی