اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سعیدرضا الله کرم

سعیدرضا الله کرم،

استاد
  • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران ، سرپرست آزمایشگاه جنبه های مکانیکی خوردگی
دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
خوردگی و حفاظت مواد | شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
شماره تماس : 82084108
اتاق : -
  • پست الکترونیکی
  • 649 ارجاعات
  • 13 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، امپریال کالج ، متالوژی ومواد

1369 ← 1373

M.Sc ، گیلدهول ، متالوژی ومواد

1365 ← 1367

کارشناسی ، گیلدهول ، فیزیک

1361 ← 1365

فعالیت های علمی