اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سعیدرضا الله کرم

سعیدرضا الله کرم

سعیدرضا الله کرم    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 82084108
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ابوالفضل اوحدی زاده بررسی مقاومت به خوردگی رنگ حاوی ذرات آلیاژ شده مکانیکی روی و آلومینیم کارشناسی ارشد دانلود 1383
احمد کیوانی بررسی تاثیر پارامتر های مهم ریخته گری بر خواص الکترو شیمیایی اندهای فداشونده AL-ZN-IN کارشناسی ارشد 83
فرهاد ادیب حاج باقری درچه ایجاد لایه سطحی بر پایه ترکیبات بین فلزی روی تیتانیم با بکارگیری روش جوشکاری کارشناسی ارشد دانلود 1384
کورش اسدیانی ایجاد پوشش آلیاژی آلومینیوم - روی برروی یراق آلات فولادی مقره های کامپوزیتی جهت کاربرد در شرایط خورنده کارشناسی ارشد دانلود 1379
محمد امانی بررسی خواص الکترو شیمیایی و راندمان آندهای فداشونده AL- Zn - In و میکرو آلیاژ شده با منیزیم و منگنز کارشناسی ارشد دانلود 1381
ابوالفضل اوحدی زاده بررسی مقاومت به خوردگی رنگ حاوی ذرات آلیاژ شده مکانیکی روی و آلومینیم کارشناسی ارشد دانلود 1383
کیومرث بختیاری بررسی خوردگی آرماتورهای فولادی در سازه های بتن مسلح به روش مانیتورنیگ کارشناسی ارشد دانلود 1379
محمدعلی بهشتی طراحی و اجرای سیستم روبش پتانسیل آزاد نمونه های مسطح بر مبنای SRET کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/10
محمدرضا بهشتی مارنانی بـررسـی خـوردگـی داغ آلیـاژ چهـارتـایـی بـر پایـه Ti3Al بـا ترکیب Ti-23A1-11Nb-O.9Si کارشناسی ارشد دانلود 1382
محمود پارسا مطالعه الکتروشیمیایی و بررسی عمل خوردگی الکترودهای آندسربی در فرآیند الکترو وینینگ مس کارشناسی ارشد دانلود 1380
علیرضا جهانگیر انباردان طراحی و اجرای نقشه برداری خوردگی اتمسفری در کارخانه ذوب مس سرچشمه کارشناسی ارشد دانلود 1385
علی حیدری قبادی اسکی شبیه سازی حفاظت کاتدی کیسینگ چاه های نفت و گاز کارشناسی ارشد دانلود 87/11/26
روح الله حسینی استفاده ازاکسیدعناصرنادرخاکی به عنوان بازدارنده خوردگی درمحلول های آبی کارشناسی ارشد دانلود 1382
محمد صالح حسینی بررسی علل خوردگی و تخریب در قسمت میانی بدنه پمپ واحد آمین و ارائه راه حل مناسب کارشناسی ارشد دانلود 1386
حسین سینا بررسی تاثیر عناصر جوانه زا بر خواص الکتروشیمیایی اند های فدا شونده AL-ZN-IN کارشناسی ارشد 83
امیرعلی حسینیون تحقیق در مقایسه بااعمال پوششش مرکبPb-Co برروی آند سربی ومقایسه رفتارخوردگی آن باآندهایPb-Sn-Ca کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/27
علی حمصیان اتفاق ارزیابی بازدارندگی مخلوط نیترات کلسیم و آمونیوم از خوردگی فولاد و اثر هم افزایی آن با سایر ترکیبات در آب خنثی کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/16
حمید خان محمدی اعمال پوشش پایه TiO2 روی آلیاژ Ti6Al4V به روش PEO و بررسی خواص خوردگی سایشی آن دکتری دانلود 1396/04/24
مهدی خدایاری طراحی و اجرای نقشه برداری خوردگی اتمسفری سازه های بتنی در کارخانه ذوب مجتمع مس سرچشمه کارشناسی ارشد دانلود 1385
سیامک خراسانی بررسی علل تخریب تجهیزات سنگ شکن مجتمع فسفات آسفوردی بافق کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/12
احمدامین خلیلی طبس خواص مکانیکی و خوردگی بتن حاوی لاستیک مستهلک کارشناسی ارشد دانلود 1385
احمد امین خلیلی طبس خواص مکانیکی و خوردگی بتن حاوی لاستیک مستهلک کارشناسی ارشد 1385
محمد ذوقی بررسی مقاومت به خوردگی پوششهای الکترولس کامپوزیتی Ni-P با استفاده از نانو ذرات Al2O3 کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/31
طاهر ربیع زاده اعمال پوشش های الکترولس کامپوزیتی Ni-P حاوی نانو ذرات SiO2 و بررسی تأثیر Surfactant کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/17
حسن رحمانی بررسی عوامل مؤثر بر رسوب و رفتار تریبولوژیکی پوشش چهارتایی الکترولس کامپوزیتی Ni-B-P-XMoS2 کارشناسی ارشد دانلود 1380
محمد رضایی بفرویی اعمال پوشش کامپوزیتی Zn-Co حاوی نانو ذرات TiO2 از طریق آبکاری الکتریکی و بررسی رفتار خوردگی آن کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/09
حسن علی رمضانی ورزنه بررسی خواص خوردگی پوشش¬های کامپوزیتی کروم-فسفر حاوی نانو ذرات آلومینا کارشناسی ارشد دانلود 1391/08/21
روح الله شامانی بکارگیری سیستم مانتورینگ در جهت ارزیابی اثرات القایی خطوط انتقال فشار قوی بر سیستم حفاظت کاتدی خطوط انتقال گاز مدفون در خاک کارشناسی ارشد 83
آرمان زارع بیدکی بررسی رفتار سایش– خوردگی توام پوشش‌های الکترولس Ni-P حاوی نانو ذرات کاربید سیلسیم و نانولوله‌های کربنی دکتری دانلود 1390/12/02
امیرمسعود زهرایی ریسک پذیری خوردگی برخی از تجهیزات واحد تصفیه آب کارشناسی ارشد دانلود 1384
امیر مسعود زهرایی ریسک پذیری خوردگی برخی از تجهیزات واحد تصفیه آب کارشناسی ارشد 1384
محسن سیادت چراغی بررسی ایجاد پوشش های نانو ساختار کبالتی بر فولاد زنگ نزن به روش الکترولیز پالسی کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/07
سید روح الله حسینی استفاده از اکسید عناصر نادر خاکی به عنوان بازدارنده خوردگی در محلولهای آبی کارشناسی ارشد 1382
یوسف سید محمدی امام بررسی فرایند الکتروشیمیایی در رسوب فلزات روی و نقره به روش EMEW کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/12
صالحه سلمی بررسی مقاومت به خوردگی پوشش های الکترولس کامپوزیتی NiP با استفاده از نانوذرات TiO2 در محلول اسیدسولفوریک کارشناسی ارشد دانلود 1389/03/29
سمیه قباحی تاثیر عناصر الیاژی و ناخالصیها بر رفتار الکتروشیمیایی اندهای فداشونده کارشناسی ارشد 83
حسین سینا بررسی تاثیر عناصر جوانه زا و بهساز بر خواص الکتروشیمیایی آندهای فداشونده AL-ZN-IN کارشناسی ارشد دانلود 1383
روح الله شامانی بکارگیری سیستم مانیتورینگ در جهت ارزیابی اثرات القایی خطوط انتقال فشـار قوی بر سیستــم حفاظت کاتدی خطـوط انتقـال گاز مدفون در خاک کارشناسی ارشد دانلود 1383
آراز شیبانی اقدم پوشش آلیاژی و نانو کامپوزیتی الکترولس بر پایه کروم (III) و مقاومت به سایش آنها کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/01
زهرا شهری بررسی خواص پوشش های نانو کامپوزیتی کبالت-نیترید بور (هگزاگونال) ایجاد شده از طریق رسوب گذاری الکتریکی پالسی کارشناسی ارشد دانلود 1391/09/27
عبدالجلیل عرب زاده بررسی مواد کند کننده خوردگی محلول در آب بر روی فولاد کربنی در شرکت ملی مناطق نفن خیز جنوب, کارخانه نمکزدایی اهواز ( 1) کارشناسی ارشد دانلود 1386
میکائیل عیسی خانی زکریا بررسی امکان ایجاد پوشش حاوی سرب و کبالت بر روی آندهای سربی مورد استفاده در فرایند الکترووینینگ مس به¬روش آبکاری الکتریکی پالسی و بررسی رفتار خوردگی آن کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/28
سمیه علیپور بررسی اثرات حفرات خوردگی مشابه سازی شده بر خواص کششی فولاد ST52 کارشناسی ارشد دانلود 1385
محمد فولادی اعمال پوشش فسفات منیزیم روی فولاد کم کربن و بررسی اثر پارامتر های فرآیند بر ریز ساختار و مقاومت به خوردگی ان کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
محمد فولادوندی اعمال پوشش کامپوزیتی مس- نانوذرات آلومینا بر روی زمینه مس به روش الکترولس و بررسی رفتار خوردگی آن کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/26
سمیه قباحی تاثیر عناصــر آلیـاژی و ناخالصیـها بر رفتـار الکتروشیمیـایی آنـدهای فــداشـونده AL-Zn-In کارشناسی ارشد دانلود 1383
مهدی کاظمی خالدی تولید پوشش نانو ساختار Ni-Co به روش آبکاری پالسی و بررسی مقاومت به خوردگی آن کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/12
ستاره گل روح بررسی تاثیر عوامل مختلف در پوشش دهی نانو کامپوزیت Cu/Al2O3 به روش الکتروپلیتینگ کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/09
محمدحسین گودرزی بررسی رفتار خوردگی پوششهای غوطه وری گرم روی، آلومینیم و آلومینیم - روی در آب دریا کارشناسی ارشد دانلود 1380
مجید لیلازمهرآبادی بررسی رفتار خوردگی و تریبولوژیکی پوشش های الکترولس NI-P-SIC-PTFE کارشناسی ارشد دانلود 1385
مهدی محمدی ثابت بررسی اثر هم افزایی مولیبـدات، پلی فـسفات و ترکیبـات آزو در کاهش خوردگی فولاد در سیستمهای آبی خنک کننده کارشناسی ارشد دانلود 1384
مرتضی محمد علی پور کناری آبکاری الکتریکی مس توسط جریان پالسی و بررسی خواص خوردگی نانو پوشش مس تولیدی کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/11
حامد مظاهری اعمال پوشش های الکترولس کامپوزیتی نیکل- فسفر- نانوالماس،مشخصه یابی و ارزیابی رفتار الکتروشیمیایی آنها کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/09
صابر ممقانی بررسی پارامترهای محیطی مؤثر بر خوردگی شیرین (CO2) در فولادکربنی کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/12
مهدی محمدی ثابت بررسی اثر هم افزایی مولیدات ،پلی فسفات و ترکیبات ازو در کاهش خوردگی فولاد در سیستمهای ابی خنک کننده کارشناسی ارشد 84
سید صابر نجاتی بررسی رفتار اکسیداسیون دما بالای پوشش‌های الکترولس Ni-P و Ni-B کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/07
مسعود نیکوجوی راد بررسی خوردگی در واحد شیرین سازی گاز به روش آمینی و معرفی ممانعت کننده خوردگی کارشناسی ارشد دانلود 1386
محمود نوروزی بررسی رفتارخوردگی و تریبولوژیکی پوشش های الکترولس Ni-P-Sic-Mos2 کارشناسی ارشد دانلود 1385
احسان هدایت نیا بررسی اعمال حفاظت کاتدی شناورهای فولادی و آلومینیمی تحت شرایط ایستایی و حرکتی در محیط دریا به منظور تعیین قدرت انتشار جریان در هر دو حالت کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/28
مهدی هنرور نظری بررسی مکانیزم خوردگی فولاد کربنی در محیط حاوی CO2 و در حضور اسید استیک دکتری دانلود 1389/07/17
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 45 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی عمومی 8107128 2 18 نامشخص نامشخص 3953
پوشش دهی و حفاظت مواد 8107383 2 01 هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:45) 1396/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
زبان تخصصی 8107089 2 01 هرهفته دو شنبه (15:45 - 17:30) 1396/03/21 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
جنبه های مکانیکی خوردگی 8107068 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
حفاظت کاتدی و آندی 8107191 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1395/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1395
جنبه های مکانیکی خوردگی 8107068 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1395/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1395
اصول الکتروشیمی و خوردگی 8107361 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:15) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:15) 1395/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1395
کارآموزی عمومی 8107128 2 22 نامشخص نامشخص 3943
جنبه های مکانیکی خوردگی 8107068 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1395/03/16 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1394
حفاظت کاتدی و آندی 8107191 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1394/10/21 (09:00 - 11:00) ترم اول 1394
اصول الکتروشیمی و خوردگی 8107361 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 14:45) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:45) 1394/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1394
کارآموزی عمومی 8107128 2 22 نامشخص نامشخص 3933
پوشش دهی و حفاظت مواد 8107383 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:45) 1394/03/20 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1393
جنبه های مکانیکی خوردگی 8107068 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1393
حفاظت کاتدی و آندی 8107191 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1393
زبان تخصصی 8107089 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:45) 1393/10/13 (14:00 - 16:00) ترم اول 1393
کارآموزی عمومی 8107128 2 22 نامشخص نامشخص 3923
پوشش دهی و حفاظت مواد 8107383 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:45) 1393/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1392
جنبه های مکانیکی خوردگی 8107068 2 01 هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1392
حفاظت کاتدی و آندی 8107191 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم اول 1392
نمایش 1 - 20 از 45 نتیجه
از 3