اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدعلی اصغر اکبری موسوی

سیدعلی اصغر اکبری موسوی،

دانشیار
 • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس دانشکده های فنی ، سرپرست گرایش جوشکاری
 • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس دانشکده های فنی ، سرپرست آزمایشگاه جوشکاری
 • دانشکده متالورژی و مواد پردیس دانشکده های فنی ، عضو شورای پژوهش و امور بین الملل دانشکده متالورژی و مواد
دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
جوشکاری | شکل دادن فلزات
شماره تماس : 82084096
اتاق : -
 • 1467 ارجاعات
 • 21 h-Index

پروفایل

 • دانشکده متالورژی و مواد پردیس دانشکده های فنی ، عضو شورای پژوهش و امور بین الملل دانشکده متالورژی و مواد 1396←1398
 • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس دانشکده های فنی ، سرپرست آزمایشگاه جوشکاری 1396←1398
 • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس دانشکده های فنی ، سرپرست گرایش جوشکاری 1396←1398
 • پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران ، معاون دانشجویی و فرهنگی پردیس دانشکده های فنی 1395←1396
 • دانشکده متالورژی و مواد پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران ، سرپرست آزمایشگاه جوشکاری 1394←1396
 • دانشکده متالورژی و مواد پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران ، سرپرست گرایش جوشکاری 1394←1396
 • دانشکده متالورژی و مواد پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران ، سرپرست گرایش جوشکاری 1392←1394
 • دانشکده متالورژی و مواد پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران ، سرپرست آزمایشگاه جوشکاری 1392←1394
 • دانشگاه تهران ، معاون دانشجویی و فرهنگی پردیس دانشکده های فنی 1392←1395
 • دانشکده متالورژی و مواد پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران ، سرپرست گرایش جوشکاری 1390←1392
 • دانشکده متالورژی و مواد پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران ، سرپرست آزمایشگاه جوشکاری 1390←1392
 • دانشکده متالورژی و مواد پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران ، سرپرست آزمایشگاه جوشکاری 1388←1390

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، UMIST ، مکانیک

1378 ← 1381

M.Sc ، Waterloo ، مکانیک

1371 ← 1373

کارشناسی ، شیراز ، مهندسی متالوژی

1362 ← 1367

فعالیت های علمی