اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علیرضا بابائی

علیرضا بابائی

علیرضا بابائی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 82084607
اتاق: 7
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
امیر حسین امیدی Mechanochemical synthesis and characterization of nano-structured LiFePO4 olivine compound کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/05
محمد ریاضت بهینه سازی ساختار کاتد پیل سوختی اکسید جامد (SOFC) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
علی سلطان زاده تاثیر افزودن نانوذرات کاتالیستی بر عملکرد الکترود کاتد پیل های سوختی اکسید جامد کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/06
تکین قویمی Effects of dopants and Synthesis process parameters in the synthesis of SrCoO3 nanoparticles by wet chemical route کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/21
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی عمومی 8107128 2 32 نامشخص نامشخص 3953
خواص فیزیکی مواد1 8107159 3 01 هرهفته یک شنبه (07:45 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (07:45 - 09:00) 1396/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
مواد و انرژی های تجدید پذیر 8107083 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1395/10/29 (09:00 - 11:00) ترم اول 1395
خواص فیزیکی مواد2 8107216 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:15) 1395/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1395
کارآموزی عمومی 8107128 2 29 نامشخص نامشخص 3943
خواص فیزیکی مواد1 8107159 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1395/03/24 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1394
خواص فیزیکی مواد2 8107216 2 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:15) 1394/10/12 (14:00 - 16:00) ترم اول 1394
خواص فیزیکی مواد1 8107159 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1394/10/14 (08:30 - 10:30) ترم اول 1394
مطالب ویژه در استخراج فلزات 8107008 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1394/10/26 (09:00 - 11:00) ترم اول 1394
کارآموزی عمومی 8107128 2 29 نامشخص نامشخص 3933
خواص فیزیکی مواد2 8107216 2 02 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:15) 1394/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1393
خواص فیزیکی مواد1 8107159 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:15) 1394/03/30 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1393
خواص فیزیکی مواد2 8107216 2 02 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:15) 1393/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1393
مطالب ویژه در استخراج فلزات 8107008 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1393
کارآموزی عمومی 8107128 2 30 نامشخص نامشخص 3923
خواص فیزیکی مواد1 8107159 3 02 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:15) 1393/03/26 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1392
مطالب ویژه در استخراج فلزات 8107008 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1392
کارآموزی عمومی 8107128 2 32 نامشخص نامشخص 3913
مطالب ویژه/گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 8107404 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1391
نمایش 19 نتیجه
از 1