اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علیرضا بابائی

علیرضا بابائی،

استادیار
  • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد- دانشکده فنی- دانشگاه تهران ، سرپرست معاونت آموزشی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
شماره تماس : 82084607
اتاق : 7
  • پست الکترونیکی
  • 254 ارجاعات
  • 9 h-Index

پروفایل

  • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد- دانشکده فنی- دانشگاه تهران ، سرپرست معاونت آموزشی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد 1395←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تکنولوژی نانیانگ ، مهندسی مواد

1386 ← 1390

فعالیت های علمی