اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

احمدعلی آماده

احمدعلی آماده،

استاد
  • دانشگاه تهران ، مدیر گروه مهندسی متالورژی پردیس البرز
  • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد ، عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
شناسایی و انتخاب مواد مهندسی | خوردگی و حفاظت مواد
شماره تماس : 82084609
اتاق : -
  • پست الکترونیکی