اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیروس زمانی

سیروس زمانی،

استادیار
 • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی ، مسئول انتشارات کنفرانس
 • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی ، عضویت در کمیته ارزیابی درونی
 • دفتر روابط بین الملل پردیس دانشکده های فنی ، مشاور رئیس پردیس دانشکده های فنی در امور بین الملل
 • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد ، عضو کمیته ارزیابی کیفیت دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
 • پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران ، مسئول راه اندازی مرکز پژوهشی مشخصه یابی پیشرفته
دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
شماره تماس : 82084610
اتاق : -
 • پست الکترونیکی
 • 467 ارجاعات
 • 13 h-Index

پروفایل

 • پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران ، مسئول راه اندازی مرکز پژوهشی مشخصه یابی پیشرفته 1396←…
 • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد ، عضو کمیته ارزیابی کیفیت دانشکده مهندسی متالورژی و مواد 1396←…
 • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی ، عضویت در کمیته ارزیابی درونی 1394←…
 • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی ، مسئول انتشارات کنفرانس 1393←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه کیوشو ، علم و مهندسی مواد

1381 ← 1384

M.Sc ، دانشگاه شیراز ، مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد

1375 ← 1377

کارشناسی ، دانشگاه شیراز ، مهندسی مواد- شکل دادن فلزات

1370 ← 1377

فعالیت های علمی