اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

چنگیز دهقانیان

چنگیز دهقانیان،

استاد
  • دانشکده مهدسی متالورژی و مواد ، سرپرست آزمایشگاه پوشش و خوردگی
دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
خوردگی و حفاظت مواد | شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
شماره تماس : 82084103
اتاق : -
  • پست الکترونیکی
  • 707 ارجاعات
  • 15 h-Index

پروفایل

  • دانشکده مهدسی متالورژی و مواد ، سرپرست آزمایشگاه پوشش و خوردگی 1395←1397
  • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد ، سپرست گرایش خوردگی و اکسیداسیون 1393←1395
  • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد ، سرپرست گرایش خوردگی و اکسیداسیون 1393←1395
  • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد ، سرپرست آزمایشگاه پوشش و خوردگی 1391←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، اکلاهما ، مهندسی شیمی

1977 ← 1980

کارشناسی ارشد ، اکلاهما ، مهندسی شیمی

1387 ← 1387

فعالیت های علمی