اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مسعود امامی

مسعود امامی،(بازنشسته)

استاد
دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
ریخته گری | شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
شماره تماس : 82084083
اتاق : -
  • پست الکترونیکی
  • 1831 ارجاعات
  • 25 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.Sc ، تهران ، متالوژی ومواد

1107 ← 1365

کارشناسی ، تهران ، متالوژی ومواد

1107 ← 1111

Ph.D ، بیرهنگام ، متالوژی ومواد

1107 ← 1374

فعالیت های علمی