اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدفرشید کاشانی بزرگ

سیدفرشید کاشانی بزرگ،

استاد
دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
شناسایی و انتخاب مواد مهندسی | جوشکاری
شماره تماس : 82084105
اتاق : -
  • 693 ارجاعات
  • 13 h-Index
نمایش 1 - 20 از 70 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی عمومی 8107128 2 05 نامشخص نامشخص 3963
آزمایشگاه بلورشناسی 8107367 1 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) نامشخص ترم دوم 1396
آزمایشگاه بلورشناسی 8107367 1 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) نامشخص ترم دوم 1396
بلور شناسی 8107366 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 09:30) 1397/04/09 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396
مبانی میکروسکوپ الکترونی 8107369 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:45) 1397/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
آزمایشگاه روشهای پیشرفته مطالعه ساختار مواد 8107082 1 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (16:00 - 18:00) ترم اول 1396
روشهای پیشرفته مطالعه ساختار مواد 8107054 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه بلورشناسی 8107367 1 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) نامشخص ترم اول 1396
کارآموزی عمومی 8107128 2 05 نامشخص نامشخص 3953
آزمایشگاه بلورشناسی 8107367 1 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه بلورشناسی 8107367 1 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) نامشخص ترم دوم 1395
بلور شناسی 8107366 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) 1396/03/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه بلورشناسی 8107367 1 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) نامشخص ترم اول 1395
آزمایشگاه بلورشناسی 8107367 1 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1395
آزمایشگاه روشهای نوین مطالعه مواد 8107311 1 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/30 (09:00 - 11:00) ترم اول 1395
روشهای نوین مطالعه مواد 8107310 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/18 (09:00 - 11:00) ترم اول 1395
کارآموزی عمومی 8107128 2 05 نامشخص نامشخص 3943
آزمایشگاه بلورشناسی 8107367 1 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1395/03/17 (16:00 - 16:15) ترم دوم 1394
بلور شناسی 8107366 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) 1395/03/17 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1394
آزمایشگاه بلورشناسی 8107367 1 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1394/10/15 (16:30 - 17:00) ترم اول 1394
نمایش 1 - 20 از 70 نتیجه
از 4