اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه مریلند ، مهندسی متالوژی

1364 ← 1368

B.Sc ، جورج واشنگتن ، مهندسی متالوژی

1362 ← 1364

کارشناسی ، جورج واشنگتن ، مهندسی مکانیک

1360 ← 1362

فعالیت های علمی