اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

پروفایل

  • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد ، سرپرست آزمایشگاه تریبولوژی 1395←1396
  • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد ، سرپرست مرکز کامپیوتر 1394←1395
  • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد ، سرپرست آزمایشگاه تریبولوژی 1392←1394
  • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد ، سرپرست مرکز کامپیوتر 1391←1393
  • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد ، سرپرست آزمایشگاه تریبولوژی 1390←1392

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، انستیتو پلی تکنیک ایالتی ویرحینیا ، مهندسی علم مواد

1364 ← 1371

M.Sc ، انستیتو پلی تکنیک ایالتی ویرحینیا ، مهندسی مواد

1361 ← 1363

کارشناسی ، ایالتی کارولینا ، مکانیک

1357 ← 1360

فعالیت های علمی