اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حامد میرزاده سلطان پور Hamed Mirzadeh Soltanpour

حامد میرزاده سلطان پور Hamed Mirzadeh Soltanpour

حامد میرزاده سلطان پور Hamed Mirzadeh Soltanpour    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 82084080
اتاق: 110 - کد پستی: 1439957131 - دورنگار: 02188006076 - شاخص اچ: 24
پست الکترونیکی: 

 

مقالات ژورنالی: Journal Papers        صفحه های تخصصی: LinkedIn   ResearchGate

 

جوایز و افتخارات (Awards and Achievements):

دانشمند جوان برجسته فرهنگستان علوم ایران در مهندسی مواد، 1395 (Prominent Young Scientist of the Academy of Sciences of Iran, 2017)

پژوهشگر جوان نمونه در جشنواره پژوهش دانشگاه تهران، 1396 (Best Young Researcher of the University of Tehran, 2017)

 

مقالات منتخب (Selected Papers):

Constitutive relationships for hot deformation of austenite, Acta Materialia 59 (2011) 6441-6448

EBSD Study of a hot deformed austenitic stainless steel, Materials Science and Engineering A 538 (2012) 236-245

Unraveling the initial microstructure effects on mechanical properties and work-hardening capacity of dual phase steel, Metallurgical and Materials Transactions A 48 (2017) 4565-4573

A Simplified Approach for Developing Constitutive Equations for Modeling and Prediction of Hot Deformation Flow Stress, Metallurgical and Materials Transactions A 46 (2015) 4027-4037

Microstructural Evolutions During Annealing of Plastically Deformed AISI 304 Austenitic Stainless Steel, Metallurgical and Materials Transactions A 47 (2016) 4210-4216

Toward unraveling the mechanisms responsible for the formation of ultrafine grained microstructure during tempering of cold rolled martensite, Materials Science and Engineering A 670 (2016) 252-255

Toward unraveling the effects of intermetallic compounds on the microstructure and mechanical properties of Mg–Gd–Al–Zn magnesium alloys, Materials Science and Engineering A 680 (2017) 39-46

Cladding of aluminum on AISI 304L stainless steel by cold roll bonding: Mechanism, microstructure, and mechanical properties, Materials Science and Engineering A 613 (2014) 232-239

Microstructural Evolution During Normal/Abnormal Grain Growth in Austenitic Stainless Steel, Metallurgical and Materials Transactions A 45 (2014) 5185-5193

Aging kinetics of 17-4 PH stainless steel, Materials Chemistry and Physics 116 (2009) 119-124

تولید فولاد جدید TRIP با استحکام فوق العاده و انعطاف پذیری بالا توسط یک فرآیند ترمومکانیکی ابتکاری (ثبت اختراع)

 

آزمایشگاه (Laboratory):

آزمایشگاه فولادهای پیشرفته و فرآیندهای ترمومکانیکی مواد مهندسی (Advanced Steels and Thermomechanically Processed Engineering Materials Laboratory)

 

زمینه های تخصصی (Research Areas):

تحولات ریزساختاری در مواد مهندسی (Microstructural Evolutions in Engineering Materials)

تاثیر ریزساختار بر خواص مکانیکی (The Effects of Microstructure on Mechanical Properties)

کنترل ریزساختار و خواص توسط فرآیندهای ترمومکانیکی (Microstructural and Property Control via Thermomechanical Processing)

ریزدانه سازی مواد با تغییرشکل پلاستیکی شدید (Grain Refinement by Severe Plastic Deformation)

متالورژی فیزیکی فولادهای پراستحکام پیشرفته (Physical Metallurgy of Advanced High-Strength Steels)

طراحی آلیاژها و کامپوزیت های نوین ریختگی و کارشده منیزیم و دیگر فلزات (Designing Novel As-Cast and Wrought Magnesium Alloys and Composites)

عملیات حرارتی، تبلور مجدد، رشد دانه و استحاله های فازی (Recrystallization, Grain Growth, Heat Treatment and Phase Transformations)

معادلات ساختاری (معادلات رفتاری) و کاربرد کامپیوتر در علم مواد (Constitutive Modeling and Computational Materials Science)

پیشگیری و آنالیز شکست در صنعت (Industrial Failure Analysis and Prevention)

توسعه آلیاژهای جدید برای کاربرد در صنعت خودرو (Development of New Alloys Associated with the Automotive Industry)

 

دروس ارائه شده (Offered Courses):

خواص مکانیکی مواد 1 و 2 (Mechanical Behavior of Materials):  به عنوان یکی از مهمترین دروس مهندسی متالورژی و مواد، تلفیقی از متالورژی فیزیکی و مکانیک مواد می باشد و به بررسی ارتباط رفتار مکانیکی ماده با ویژگی های درونی آن می پردازد. مرجع های اصلی درس:

G.E. Dieter, MECHANICAL METALLURGY, 3rd edition, McGraw-Hill, 1986

M.A. Meyers, K.K. Chawla, Mechanical Behavior of Materials, 2nd edition, Cambridge, 2009

J. Rosler, H. Harders, M. Baker, Mechanical Behaviour of Engineering Materials, Springer, 2007

D. Hull, D.J. Bacon, Introduction to Dislocations, 4th edition, Butterworth-Heinemann, 2001

R. Abbaschian, L. Abbaschian, R.E. Reed-Hill, Physical Metallurgy Principles, 4th edition, Cengage Learning, 2009

سیلابس درس بر مبنای کتاب دیتر: 

Mechanical Behavior of Materials 1: Introduction - Stress and Strain Relationships for Elastic Behavior - Elements of the Theory of Plasticity - Plastic Deformation of Single Crystals - Dislocation Theory - Strengthening Mechanisms - The Tension Test - The Hardness Test

Mechanical Behavior of Materials 2: Fracture - Fracture Mechanics - Fatigue of Metals - Creep and Stress Rupture - Brittle Fracture and Impact Testing

 

مقاومت مصالح (Mechanics of Materials): به عنوان یکی از مهمترین دروس مهندسی، به مفهوم تنش و کرنش، محاسبه مؤلفه های تنش در شرایط بارگذاری مختلف و تبدیلات تنش می پردازد. مرجع اصلی درس:

F.P. Beer, E.R. Johnston, J.T. Dewolf and D.F. Mazurek, MECHANICS OF MATERIALS, McGraw-Hill

سیلابس درس بر مبنای کتاب:

Introduction—Concept of Stress: Introduction - A Short Review of the Methods of Statics - Stresses in the Members of a Structure - Analysis and Design - Axial Loading; Normal Stress - Shearing Stress - Bearing Stress in Connections - Application to the Analysis and Design of Simple Structures - Method of Problem Solution - Numerical Accuracy - Stress on an Oblique Plane under Axial Loading - Stress under General Loading Conditions; Components of Stress - Design Considerations
Stress and Strain—Axial Loading: Introduction - Normal Strain under Axial Loading - Stress-Strain Diagram - True Stress and True Strain - Hooke’s Law; Modulus of Elasticity - Elastic versus Plastic Behavior of a Material - Deformations of Members under Axial Loading - Statically Indeterminate Problems - Problems Involving Temperature Changes - Poisson’s Ratio - Multiaxial Loading; Generalized Hooke’s Law - Shearing Strain - Further Discussion of Deformations under Axial Loading;Relation among E, n, and G
Torsion: Introduction - Preliminary Discussion of the Stresses in a Shaft - Deformations in a Circular Shaft - Stresses in the Elastic Range - Angle of Twist in the Elastic Range - Statically Indeterminate Shafts - Design of Transmission Shafts
Pure Bending: Introduction - Symmetric Member in Pure Bending - Deformations in a Symmetric Member in Pure Bending - Stresses and Deformations in the Elastic Range - Eccentric Axial Loading in a Plane of Symmetry
Analysis and Design of Beams for Bending: Introduction - Shear and Bending-Moment Diagrams
Transformations of Stress and Strain: Introduction - Transformation of Plane Stress - Principal Stresses: Maximum Shearing Stress - Mohr’s Circle for Plane Stress - General State of Stress - Application of Mohr’s Circle to the Three-Dimensional Analysis of Stress - Yield Criteria for Ductile Materials under Plane Stress - Stresses in Thin-Walled Pressure Vessels

 

مواد فوق ریزدانه و نانوساختار (Ultrafine Grained and Nanostructured Materials): اهداف درس عبارتند از: آشنایی با مواد فوق ریزدانه و نانوساختار، اهمیت تغییر ابعاد از حالت متداول به نانوساختار، اصول و مکانیزم های حاکم بر این مواد، روش های تولید، مکانیزم های پایه ای مورد استفاده در تولید مواد فوق ریزدانه و نانوساختار، روش های مشخصه یابی، بررسی ریزساختار و شیوه توسعه آن، خواص و کاربرد. مرجع های اصلی درس:

M.J. Zehetbauer and Y.T. Zhu, Bulk Nanostructured Materials, Wiley, 2009
C. Suryanarayana and C.C. Koch, Nanocrystalline materials – Current Research and Future Directions, Hyperfine Interactions 130 (2000) 5-44
H. Gleiter, Nanostructured materials - Basic Concepts and Microstructure, Acta Materialia 48 (2000) 1-29
R.Z. Valiev et al., Fundamentals of Superior Properties in Bulk NanoSPD Materials, Materials Research Letters 4 (2016) 1-21
C. Suryanarayana, Mechanical Alloying and Milling, Marcel Dekker, 2004
R.Z. Valiev and T.G. Langdon, Principles of equal-channel angular pressing as a processing tool for grain refinement, Progress in Materials Science 51 (2006) 881-981
R. Pippan et al., Saturation of Fragmentation during Severe Plastic Deformation, Annual Review of Materials Research 40 (2010) 319-343
F.J. Humphreys and M. Hatherly, Recrystallization and Related Annealing Phenomena, 2nd ed., Elsevier, 2004
R. Song et al., Overview of processing, microstructure and mechanical properties of Ultrafine grained bcc steels, Materials Science and Engineering A 441 (2006) 1-17

N.R. Tao and K. Lu, Nanoscale structural refinement via deformation twinning in face-centered cubic metals, Scripta Materialia 60 (2009) 1039-1043
I. Tamura et al., Thermomechanical Processing of High-strength Low Alloy Steels, Butterworths, 1988

 

شکل دادن سوپر پلاستیک (Superplastic Forming): اهداف درس عبارتند از:آشنایی با قابلیت سوپر پلاستیسیته و تغییرشکل سوپر پلاستیک، اصول و مکانیزم های حاکم بر تغییرشکل سوپر پلاستیک، روش های تولید مواد دارای قابلیت سوپر پلاستیک و مکانیزم های پایه ای مورد استفاده در تولید این مواد، بررسی مکانیزم های تغییرشکل در دمای بالا، و خواص و کاربردهای مواد دارای قابلیت سوپر پلاستیک و تغییرشکل سوپر پلاستیک.مرجع های اصلی درس:

G. Giuliano: Superplastic forming of advanced metallic materials, Woodhead Publishing, 2011
O.A. Kaibyshev: Superplasticity of Alloys, Intermetallides and Ceramics, Springer-Verlag, 1992
M.E. Kassner: Fundamentals of Creep in Metals and Alloys, 3rd ed., Elsevier, 2015
T.G. Langdon: Identifying creep mechanisms in plastic flow, Z. Metallkd. 96 (2005) 522-531
M. Kawasaki and T.G. Langdon: Principles of superplasticity in ultrafine-grained materials, J. Mater. Sci. 42 (2007) 1782-1796
R.B. Figueiredo and T.G. Langdon: Strategies for achieving high strain rate superplasticity in magnesium alloys processed by equal-channel angular pressing, Scr. Mater. 61 (2009) 84-87
B. Verlinden, J. Driver, I. Samajdar and R.D. Doherty: Thermo-Mechanical Processing of Metallic Materials, Elsevier, 2007
O.D. Sherby and J. Wadsworth: Superplasticity and superplastic forming processes, Mater. Sci. Tech. 1 (1985) 925-936

 

ارزشیابی دروس کارشناسی: امتحان میان ترم 10 نمره ای در تاریخ 96/9/5 برای مکانیکی 1 و 97/1/26 برای مقاومت مصالح در زمان کلاس درس برگزار می شود. امتحان پایان ترم از کل درس می باشد و 10 نمره دارد. تا اینجا 20 نمره تکمیل می شود. در کلاس اینجانب، دانشجویانی که درست عمل کنند می توانند از نمرات تشویقی نیز استفاده کنند: (الف) 1 نمره علاوه بر 20 نمره برای همه در ابتدا وجود دارد اما هر بار عدم شرکت در کلاس درس، عدم شرکت در کلاس حل تمرین، عدم تحویل به موقع تکالیف، و یا نامناسب بودن تکالیف از نظر کپی برداری و یا کیفیت راه حل، به معنای کسر شدن دو دهم از این نمره است و می تواند به صفر نیز برسد (در پایان کار، اهمیت زیادی می تواند داشته باشد) و (ب) پس از امتحان میان ترم یا پایان ترم، به 3 دانشجوی برتر کلاس در آن امتحان، به میزان 15% نمره امتحان خودشان اضافه می شود.

 

ارزشیابی دروس تحصیلات تکمیلی: امتحان پایان ترم (18 نمره) بر مبنای کل اسلایدهای ارایه شده در کلاس (آدرس http://goo.gl/krGbwr برای مواد فوق ریزدانه و نانوساختار و آدرس http://goo.gl/7PRV5k برای شکل دادن سوپر پلاستیک)، مراجعی که پیش از امتحان معرفی می شوند (اهمیت زیادی برای دانشجوی تحصیلات تکمیلی دارند) و مطالبی که در ارائه پروژه های درسی بحث می شوند می باشد. یک کوئیز 2 نمره ای از بخش 1 و 2 درس در زمان کلاس درس در تاریخ (97/1/26 برای مواد فوق ریزدانه و نانوساختار و 96/9/5 برای شکل دادن سوپر پلاستیک) گرفته می شود که هم از اسلایدها و هم از مراجعی است که به موقع معرفی می شوند. تا اینجا 20 نمره تکمیل می شود. اما بر خلاف رسم معمول، پروژه درسی اختیاری با صفر تا 2 نمره اضافه نیز وجود دارد (همان خواست همیشگی شما که پروژه ای بگیرید تا نمره بالاتر برود) که (الف) حداکثر تا ساعت 24 روز 96/12/18 برای مواد فوق ریزدانه و نانوساختار و 96/8/5 برای شکل دادن سوپر پلاستیک از طریق ایمیل hmirzadeh@ut.ac.ir  پیشنهاد عنوان خود را بایستی اعلام کنید، (ب) در زمان کوئیز بایستی گزارش فارسی چاپ شده (حداقل 50 صفحه) را تحویل دهید و (پ) در زمان لازم، ارائه کلاسی قوی داشته باشید و در بقیه ارائه ها شرکت فعال داشته باشید. با عدم اجرای درست موارد (الف)، (ب) و (پ)، این نمره اضافه قطعا از دست خواهد رفت (این نمره نظم، وقت شناسی، کیفیت ارائه پژوهش و تلاش است).

 

اخبار و رسانه ها (News and Media):

درخشش پردیس دانشکده های فنی در جشنواره پژوهش دانشگاه تهران

برترین‌های مهندسی ایران تجلیل شدند (دیده بان علم ایران)

بهینه‌سازی فرایند آلیاژسازی مکانیکی (ستاد ویژه توسعه فناوری نانو)

 

فعالیت های اجرایی (Executive Activities):

 سرپرست کارآموزی دانشکده مھندسی متالورژی و مواد

عضو شورای پژوهش و امور بین الملل دانشکده مھندسی متالورژی و مواد

عضو شورای آموزش دانشکده مھندسی متالورژی و مواد

استاد راهنمای آموزشی دانشجویان کارشناسی ورودی 1391 در دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

استاد راهنمای آموزشی دانشجویان کارشناسی ورودی 1395 در دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

 

جذب دانشجویان در گروه تحقیقاتی:

با سلام به متقاضیان گرامی، لطفا زمینه های تخصصی و عناوین پروژه های دانشجویان فعلی و پیشین را ببینید تا با پروژه های گروه ما آشنا شوید. سپس، اگر شرایط جذب دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد که در زیر به آنها اشاره شده است را دارا هستید، با قبول کامل مواردی که در ادامه اشاره می شود، برای اخذ پروژه خود به اینجانب مراجعه فرمایید: (1) به توصیه های استاد پروژه در همه موارد (عنوان پروژه، نحوه انجام پروژه، مسائل آزمایشگاه، امور تحصیلی، امور کاری و ...) به شکل کامل عمل می کنم، (2) امور پروژه خود را در صدر همه امور (حتی بالاتر از دروس) قرار می دهم و هر گونه زمان لازم مربوط به کارهایی غیر از پروژه مورد نظر را کاملا با استاد پروژه هماهنگ و در صورت صلاحدید ایشان صرف می کنم، (3) در همکاری با دیگر دانشجویان و مسئولین آزمایشگاه کوشا هستم، (4) ارائه صادقانه ای از نتایچ آزمایشگاهی دارم، (5) پس از پیوستن به گروه، هر دوشنبه گزارشی از فعالیت های انجام شده را برای استاد پروژه از طریق تلگرام ارسال می کنم و هر کاری که برای پروژه انجام دادم و مشکلات مربوطه را همان روز انجام کار برای استاد پروژه از طریق تلگرام ارسال می کنم، و (6) در جلسات و گردهمایی های مورد نظر (از جمله دفاعیه های دیگر دانشجویان گروه) حتما حضور فعال خواهم داشت حتی اگر کلاس یا کارهای دیگری داشته باشم.

 

شرایط اولیه جذب دانشجویان کارشناسی: (1) زمان درخواست، بلافاصله پس از امتحانات ترم 5 تحصیلات شما می باشد (پس از اعلام نمرات درس خواص مکانیکی 1)، (2) بایستی درس خواص مکانیکی مواد 1 یا مقاومت مصالح را با اینجانب گذرانده باشید تا شناخت کافی به وجود آمده باشد و در بین دانشجویان کلاس، در رده پنج نمره برتر قرار گرفته باشید و از نظر حضور در کلاس در طول سال تحصیلی در بهترین وضعیت باشید و اگر در هر دو درس در رده پنج نمره برتر باشید در اولویت قرار می گیرید (3) بایستی تا پایان ترم 4، معدل کل بالاتر از 15.5 داشته باشید. >>> با در نظر گرفتن این شرایط، ابتدا به اینجانب ایمیل بزنید (hmirzadeh@ut.ac.ir) و سپس در زمان اعلام شده به همراه رزومه (حاوی گواهی های لازم در بندهای قبلی) مراجعه کنید تا صحبت شود و سپس از بین متقاضیان به تعداد مورد نیاز از دانشجویان گرامی جذب شوند. دقت کنید که تهیه یک رزومه به روز، دقیق و آراسته، نشاندهنده عزم شما برای کسب فرصت هایی است که پیش رو دارید.

 

شرایط اولیه جذب دانشجویان کارشناسی ارشد: (1) با توجه به قوانین دانشکده، بایستی از گرایش های "شناسایی و انتخاب مواد مهندسی" و "شکل دادن فلزات" باشید، (2) تعداد کمی از برترین دانشجویان گرایش شناسایی هر سال جذب این گروه تحقیقاتی می شوند که بایستی رتبه کنکور زیر 30 داشته باشند و تعداد بیشتری از دانشجویان برتر گرایش شکل جذب این گروه تحقیقانی می شوند که بایستی رتبه کنکور زیر 120 داشته باشند و یا از هر دو گرایش از طریق قبولی ارشد مستقیم آمده باشند، و (3) فاصله زمانی بین آخرین ترم تحصیلی کارشناسی و زمان درخواست بیش از 1 سال نباشد. >>> با در نظر گرفتن این شرایط، تا 15 مهرماه به همراه رزومه (حاوی گواهی های لازم برای کنکور، توصیه نامه، صفحه اول مقالات، مدارک تحصیلی کارشناسی و ...) مراجعه کنید تا صحبت شود و سپس از بین متقاضیان به تعداد مورد نیاز از دانشجویان گرامی جذب شوند. دقت کنید که تهیه یک رزومه به روز، دقیق و آراسته، نشاندهنده عزم شما برای کسب فرصت هایی است که پیش رو دارید.

 

دانشجویان گروه تحقیقاتی:

محسن رفیعی Mohsen Rafiei (دکتری ورودی 95): استحاله های فازی در سوپرآلیاژ Phase Transformations in Superalloys

مصطفی نجفی Mostafa Najafi (دکتری ورودی 96): توسعه آلیاژهای منیزیم بایومدیکال Biomedical Magnesium Alloys

بیتا پوربهاری Bita Pourbahari (دکتری ورودی 96): توسعه آلیاژهای آنتروپی بالای سبک High Entropy Alloys

رشادالدین زمانی Rashadoddin Zamani (کارشناسی ارشد ورودی 94): کامپوزیت درجای آلومینیوم Aluminum-Based Cast In Situ Composites

مهران زمانی Mehran Zamani (کارشناسی ارشد ورودی 95): خواص مکانیکی و سایشی فولاد دوفازی Mechancial Properties and Wear Behavior of Dual Phase Steel

مرجان رزاقی کاشانی Marjan Razzaghi Kashani (کارشناسی ارشد ورودی 95): ریخته گری و اکستروژن آلیاژهای منیزیم Casting and Extrusion of Magnesium Alloys

صابر نیسی مینایی Saber Neisi Minaei (کارشناسی ارشد ورودی 95): آنیل درون بحرانی فولاد با کربن متوسط Intercritical Annealing of Medium-Carbon Steel

محمد حسین بارزبان Mohammad Hossein Barezban (کارشناسی ارشد ورودی 95): تغییرشکل داغ و بافت آلیاژ منیزیم Hot Deformation and Texture of Magnesium Alloy

سجاد قائمی فر Sajad Ghaemifar (کارشناسی ارشد ورودی 96): جوش نقطه ای فولاد دوفازی Resistance Spot Welding of Dual Phase Steel

زهرا نصیری Zahra Nasiri (کارشناسی ارشد ورودی 96): جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی کامپوزیت درجای منیزیم Friction Stir Welding of Magnesium In Situ Composite

هستی خداشناس Hasti Khodashenas (کارشناسی ارشد ورودی 96): توسعه آلیاژهای آنتروپی بالای سبک High Entropy Alloys

ریحانه عادل فر Reyhane Adelfar (کارشناسی ارشد ورودی 96): آلیاژهای شیشه ای توسط آلیاژسازی مکانیکی Amorphous Alloys by Mechanical Alloying

زهرا فلاحی Zahra Fallahi (کارشناسی ورودی 92): ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژهای ریختگی آلومینیم Microstructure and Mechanical Properties of As-Cast Aluminum Alloys

حانیه یگانه HanieYegane (کارشناسی ورودی 92): ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژهای ریختگی آلومینیم Microstructure and Mechanical Properties of As-Cast Aluminum Alloys

محمد جواد سهرابی Mohammad Javad Sohrabi (کارشناسی ورودی 93): انجماد و هموژن سازی سوپرآلیاژ Solidification and Homogenization of Superalloy

مهسا نوروزی Mahsa Norouzi (کارشناسی ورودی 93): خواص مکانیکی فولاد دوفازی نورد شده Mechanical Properties of Rolled Dual Phase Steel

فاطمه نجف خانی Fateme Najafkhani (کارشناسی ورودی 93): مدل سازی فرآیندهای متالورژیکی Modelling the Metallurgical Processes

احسان فتحی Fateme Najafkhani (کارشناسی ورودی 94): خواص مکانیکی آلیاژهای منیزیم Mechanical Properties of Magnesium Alloys

ارسلان عجمی Arsalan Ajami (کارشناسی ورودی 94): ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد دوفازی Microstructure and Mechanical Properties of Dual Phase Steel

فاطمه جامعی Fatemeh Jamei (کارشناسی ورودی 94): عملیات حرارتی فولاد دوفازی Heat Treatment of Dual Phase Steel

 

دانش آموختگان:

حمید رضا اکرمی فرد Hamid Reza Akramifard (کارشناسی ارشد ورودی 1391 - دفاع 1393/06/31): توسعه ریز ساختار فولاد زنگ نزن 304 توسط روکش کاری نوردی و استحاله فازی

محمد شیردل Mohammad Shirdel (کارشناسی ارشد ورودی 1391 - دفاع 1393/07/19): فرآوری فولاد زنگ نزن 304 فوق ریزدانه / زیرمیکرون توسط فرآیند ترمومکانیکی بازگشت مارتنزیت کرنشی

زهره اکبری Zohreh Akbari (کارشناسی ورودی 1390 - دفاع 1393/11/28): بررسی معادلات رفتاری فولاد میکروآلیاژی در حین تغییرشکل گرم

قوام عزیزی Ghavam Azizi (کارشناسی ارشد ورودی 1391 - دفاع 1394/04/31): تولید فولاد TRIP با ریزساختار و خواص مکانیکی بهینه مورد استفاده در صنعت خودرو

سپیده سعادت کیا Sepideh Saadatkia (کارشناسی ورودی 1390 - دفاع 1394/05/06): ارزیابی رفتار کارگرم و تبلور مجدد دینامیکی فولادهای ساده کربنی

صابر نیسی مینایی Saber Neisi Minaei (کارشناسی ورودی 1390 - دفاع 1394/05/06): دست یابی به ریزساختار فوق ریزدانه در فولاد زنگ نزن آستنیتی 304L توسط تولید و بازگشت مارتنزیت کرنشی

میلاد روستایی Milad Roostaei (کارشناسی ارشد ورودی 1391 - دفاع 1394/06/28): ارزیابی شکل پذیری ورق منیزیم Mg-3Gd-1Zn

سعید دلدار Saeed Deldar (کارشناسی ارشد ورودی 1392 - دفاع 1394/10/30): ارزیابی مکانیز م های استحکام بخشی در فولاد TRIPحاوی مس مورد استفاده در صنعت خودرو

رکسانا بکتاش Roxana Baktash (کارشناسی ورودی 1391 - دفاع 1394/11/07): مدل رفتاری ساده برای پیش بینی و مدل سازی منحنی های سیلان تک اوجی در شرایط کار گرم

تینا میرزایی Tina Mirzaie (کارشناسی ورودی 1391 - دفاع 1394/11/07):معادله رفتاری پایه فیزیکی برای بیان تنش سیلان فولادها در تغییرشکل داغ  ادامه: University of California Riverside

مینا ربیعی Mina Rabiee (کارشناسی ارشد ورودی 1392 - دفاع 1395/03/26): سنتز نانو کامپوزیت Cu-Fe/Sic به روش آلیاژ سازی مکانیکی و بررسی رفتار تف جوشی آن

میثم نقی زاده Meysam Naghizadeh (کارشناسی ارشد ورودی 1392 - دفاع 1395/06/10): بهینه سازی فرایند های ترمومکانیکی بازگشت مارتنزیت کرنشی جهت فرآوری فولاد های زنگ نزن آستنیتی فوق ریز دانه

محسن بالاور Mohsen Balavar (کارشناسی ورودی 1391 - دفاع 1395/06/16): کنترل خواص مکانیکی فولاد کربنی توسط تولید ساختار فریتی با اندازه دانه مخلوط ریز و درشت

مصطفی نجفی Mostafa Najafi (کارشناسی ارشد ورودی 1393 - دفاع 1395/10/28): ریز ساختار و خواص مکانیکی فولاد کربن - منگنز فوق ریز دانه تولید شده توسط فرایند ترمومکانیکی

نوید محمدنژادفرد Navid Mohammad Nejad Fard (کارشناسی ارشد ورودی 1393 - دفاع 1395/10/28): فرآوری کامپوزیت های زمینه آلومینیومی تقویت شده با فولاد زنگ نزن 304 توسط فرایند نورد تجمعی

مهسا قره چماقلو Mahsa Gharechomaghlu (کارشناسی ارشد ورودی 1393 - دفاع 1395/10/28): بررسی ریز ساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت فوق ریز دانه /نانو ساختار Al-B4C تولید شده توسط فرایند نورد تجمعی

محمد علی بیکی Mohammad Alibeyki (کارشناسی ارشد ورودی 1393 - دفاع 1396/05/31): بررسی تاثیر توسعه ریزساختار بر خواص مکانیکی فولاد دو فازی کربن - منگنز

دکتر محمد رضایت Dr. Mohammad Rezayat (دکتری ورودی  1391 - دفاع 1396/05/31): پیش بینی رفتار مکانیکی دما بالای آلومینیوم تقویت شده با ذرات سرامیکی ادامه: هیات علمی دانشگاه صنعتی سهند

بیتا پوربهاری Bita Pourbahari (کارشناسی ارشد ورودی 1394 - دفاع 1396/06/01): مطالعه اثر نسبت های مختلف Gd/Al برریز ساختار و خواص مکانیکی آلیاژ Mg-Gd-Al-Zn

علیرضا کلهر Alireza Kalhor (کارشناسی ارشد ورودی 1394 - دفاع 1396/06/19): بهینه سازی ریز ساختار و خواص مکانیکی فولاد دو فازی با عملیات ترمومکانیکی

مهدی ملکی Mehdi Maleki (کارشناسی ورودی 1392 - دفاع 1396/06/20): ارزیابی عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد دوفازی

سجاد قائمی فر Sajad Ghaemifar (کارشناسی ورودی 1392 - دفاع 1396/06/20): بهبود خواص مکانیکی فولاد دو فازی توسط چرخه های حرارتی

زهرا نصیری Zahra Nasiri (کارشناسی ورودی 1392 - دفاع 1396/06/20): ارزیابی عملیات کروی سازی بر ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد دوفازی

خشایار معین فر Khashayar Moeinfar (کارشناسی ورودی 1392 - دفاع 1396/06/28): ارزیابی سینتیک فرآیند بازپخت در فولاد دوفازی