اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، کانزاس ، مهندسی متالوژی

1365 ← 1370

M.Sc ، کانزاس ، مهندسی متالوژی

1363 ← 1366

کارشناسی ، آرکاتراس ، مهندسی مکانیک

1359 ← 1362

فعالیت های علمی