اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

جعفر راثی زاده غنی

جعفر راثی زاده غنی

جعفر راثی زاده غنی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 82084066
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مرتضی آذر برمس بررسی تاثیر عناصر بور، بریلیم و لیتیم و همچنین عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص کششی کامپوزیت Al-15%Mg2Si کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/03
اکبر اسحاقی بررسی تاثیر استرانسیم(Sr) و عملیات حرارتی بر خواص تریبولوژیکی دمای بالای آلیاژ آلومینیم 332 ریختگی حاوی ترکیبات بین فلزی غنی از آهن کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/27
علیرضا اصفهانی بررسی تأثیراکسیداسیون فولاد نیتریده شده بر خواص سطحی آن کارشناسی ارشد دانلود 1385
محمد رضا الهی مطالعه و بررسی خواص لایه های سطحی حاصل از فرآیندهای ذوب سطحی آلیاژهای منیزیم با استفاده از روش TIG کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/18
محمد امامی رفتار تریبولوژیکی دما بالای فولادهای حاوی کروم-وانادیم نیتریده شده به روش گازی کارشناسی ارشد دانلود 1385
امیر امینی بررسی رفتارسایشی فولاد حاوی کرم و وانادیم نیتریده شده به روش پلاسما کارشناسی ارشد دانلود 1384
عماد الدین اویسی بررسی ترکیب شیمیایی جهت دار (FGM) در آلیاژ هایپریوتکتیک Al-Si تهیه شده از روش ریخته گری گریز از مرکز هم دما کارشناسی ارشد دانلود 87/07/14
محمد بازدار بررسی تأثیر دمای استفاده از ماده CG کننده و نسبت منیزیم به گوگرد بر تشکیل گرافیت فشرده در ضخامتهای مختلف در چدن با گرافیت فشرده کارشناسی ارشد دانلود 1385
علی بحری زاده بررسی اثر عملیات حرارتی و عناصر بهساز Sr، Ti و B بر ریزساختار و خواص کششی آلیاژ پایه منیزیم (AZ63) کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/09
رضا برادران تأثیر وانادیم بر ساختار و خواص مکانیکی فولادهای میکروآلیاژ ریختگی حاوی تیتانیم و بر کارشناسی ارشد دانلود 1379
نوید پورکیا بررسی اثر عوامل جوانه زا و سرعت سرد شدن بر ریزساختار و خواص کششی آلیاژ فوق مستحکم Al-12Zn-3Mg-2.5Cu در مقاطع نازک ریختگی کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/30
هادی ترکمانی مقایسه ساختار و خواص مکانیکی ناشی از عملیات حرارتی کوئنچ و تمپر فولاد AISI D2 در حمام روغن و حمام نمک قلیایی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/11
کورش تعویقی اثر مس و عملیات حرارتی بر ساختار، سختی و خواص کششی کامپوزیت در جای زمینه آلومینیم حاوی ویسکرهای Al4Sr (در حالت ریختگی و اکسترود شده) کارشناسی ارشد دانلود 1392/02/15
اسماعیل حجازی بررسی تاثیر سختی و ابعاد چدن خا�ستری حاوی تیتانیم و وانادیم در دمای بالا کارشناسی 1380
بشیر حیدریان کنترل ریز ساختار و خواص مکانیکی چدن نشکن تیکسو فرم شده کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/07
حامد حسین بابایی بررسی تأثیر نیکل در بهینه سازی فرآیند رخنه دادن در کامپوزیتهای تنگستن - مس کارشناسی ارشد دانلود 1380
فریال حکمی بررسی مهندسی سطح دوتایی فولاد با استفاده از فرآیندهای نیتروژن دهی و کرم دهی کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/28
محمد سلمان خاکسار مطالعه و مشخصه‌یابی لایه‌های حاصل از فرآیندهای ذوب‌ سطحی آلیاژهای ریختگی Al-Si کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/12
عادل خدمتی تاثیر عناثر میکرو آلیاژ بر ساختار چدن خاکستری کارشناسی ارشد 1384
عادل خدمتی تاثیـر عناصـر میکروآلیـاژ بر ساختـار چدن خاکستـری کارشناسی ارشد دانلود 1384
علی اصغر خسروآبادی بررسی عملیات حرارتی بهینه بر فولادهای مستحکم کم آلیاژی حاوی Nicrmov کارشناسی ارشد دانلود 1379
علی اصغر خسرو آبادی بررسی عملیات حرارتی بهینه بر فولادهای مستحکم کم آلیاژی حاوی NiCrMoV کارشناسی ارشد 1379
مهدی خلیلی بررسی تاثیر تیتانیم بر روی سیالیت و خواص مکانیکی فولاد AISI 4130 کارشناسی ارشد 1381
علیرضا درزمان تاثیرپارامترهای مختلف عملیات حرارتی برساختاروخواص نهایی فولادفنرحاوی Si-Cr-Mn کارشناسی ارشد دانلود 1382
علیرضا درزمان تاثیر پارامترهای مختلف عملیات حرارتی بر ساختار و خواص نهایی فولاد فنر حاوی Si- Cr- Mn کارشناسی ارشد 1382
حسین دودانگه تعین مقادیر بهینه عناصر آلیاژی کربن, وانادیم و مولیبدن در فولاد کم آلیاژی حاوی NiCrMoV کارشناسی ارشد 1379
حسین دودانگه تعیین مقادیر بهینه عناصر آلیاژی کربن، وانادیم ومولیبدن در فولاد کم آلیاژی حاوی عناصر NicrMov کارشناسی ارشد دانلود 1379
هومان رشوند اثر افزودن مولیبدن و مولیبدن-بور بر ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد میکروآلیاژ ریختگی کم کربن کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/14
هیرسا زاهدی مطالعه تاثیر عملیات حرارتی بر ساختار اصلاح شده و خواص کششی آلیاژ آلـومیـنیــم AS5U3G کارشناسی ارشد دانلود 1384
سید مهدی مجتهد نجفی تاثیر پارامترهای مختلف عملیات حرارتی بر ریز ساختار و خواص مغناطیسی آلیاژ Vicalloy I کارشناسی ارشد 1382
غزال سید موسوی بررسی تاثیر میش متال و عملیات حرارتی بر ریز ساختار و خواص کششی آلیاژ آلومینیوم A357 در مقاطع نازک کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/20
وحید رضا سید وکیلی بررسی چگونگی پرشدن قالب در فرآیند ریخته گری تحت فشار به روش نیمه جامد کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/10
محسن شبان اثر سیلیسیم مذاب پایه و قلع افزودنی بر ریز ساختار خواص مکانیکی چون گرافیت فشرده کارشناسی ارشد دانلود 1386
عطا شیخ الاسلامی بررسی اثر عملیات حرارتی همگن سازی به روش ذوب جزئی بر ریزساختار و خواص مکانیکی چدن نشکن آستمپر با مقطع ضخیم حاوی 2% منگنز کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/11
علیرضا شیخ عبدالحسین بررسی عوامل موثر بر کنترل زمان میرایی در چدن نشکن کارشناسی ارشد دانلود 1383
محمد جواد شعبانی بررسی تاثیر مواد جوانه‌زای Al-Ti-B، Al-Zr و عملیات حرارتی بر روی ریزساختار و خواص کششی مقاطع نازک آلیاژ 319 آلومینیم کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/04
عباس صادق زاده عطار بررسی فرایند استحاله بینیتی در فولادهای میکروآلیاژ ریختگی کارشناسی ارشد دانلود 1382
عباس صادق زاده عطار بررسی فرایند استحاله بینیتی در فولادهای می�روآلیاژ ریختگی کارشناسی ارشد 1382
عبدالقیوم صفایی ایجاد لایه کامپوزیتی حاوی ذرات TiC روی آلیاژ تیتانیم و مطالعه خواص سایشی آن کارشناسی ارشد دانلود 1389/08/29
عبدالقیوم صفائی ایجاد لایه کامپوزیتی حاوی ذرات TiC روی آلیاژ تیتانیم و مطالعه خواص سایشی آن کارشناسی ارشد 1389/08/29
مهرداد طاهری ایجاد لایه‌های سطحی حاویSiC بر روی فولاد و مطالعه خواص سایشی آن کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/19
کوشا عابدی تأثیر ترکیبات بین فلزی حاوی آهن بهسازی شده بر ریزساختار و خواص کششی کامپوزیت آلومینیم A356/10%SiC کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/01
حسین رضا عباسی بررسی مسائل تهیه کفشک ترمز بی متال از چدن خاکستری - چدن داکتیل کارشناسی ارشد دانلود 1384
علی عزیزی قهرودی مطالعه تاثیر نرخ سرد کردن برمورفولوژی ترکیبات بین فلزی در آلیاژ اصلاح شده A319 کارشناسی ارشد دانلود 1384
مسعود عسگری مقایسه ریز ساختار, خواص مکانیکی و کیفیت سطح قطعات حاصل از سخت �ردن براق با سایر محیط های �وئنچ کارشناسی ارشد 1384
مسعود عسگری مقایسه ریزساختار ، خواص مکانیکی و کیفیت سطح قطعات حاصل از سخت کردن براق با سایر محیطهای کوئنچ کارشناسی ارشد دانلود 1384
نوید عطایی بررسی تاثیر همزمان تیتانیم و زیرکونیم، عملیات اکستروژن و عملیات حرارتی T6 بر ریزساختار و خواص کششی آلیاژ فوق مستحکم آلومینیم 7042 بدون اسکاندیم کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/26
محمد علی پور بررسی تاثیر عوامل جوانه زای Al-5Ti-1B، Al-8B و عملیات حرارتی بر ریزساختار، خواص کششی و رفتار سایشی آلیاژ فوق استحکام بالای آلومینیم تولید شده به روش SIMA کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/04
علیرضا شیخ عبدالحسین بررسی عوامل موثر بر کنترل زمان میرایی در چدن نشکن کارشناسی ارشد 1383
علی محمد علیزاده چرندایی اثر تیتانیم و وانادیم بر ریزساختار، خواص مکانیکی و رفتار سایشی دما بالای چدن خاکستری کارشناسی ارشد 1379
فرشاد علم شوشتری بررسی علت انهدام سوزن خمپره انداز 120 میلی متری از جنس فولاد زنگ نزن مارتنزیتی AISI 431 کارشناسی ارشد 1372
مجید عمویی چرخاب تاثیر عناصر جوانه زای تیتانیم، زیرکونیم و بور و عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص کششی آلیاژ Al-4.5Cu-Mg تهیه شده به روش SIMA کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/26
فرناز عین‌خواه بررسی تأثیر عناصر میکروآلیاژی نایوبیم و وانادیم و سرعت سرد کردن بر ساختار و خواص فولاد میکرو آلیاژی ریختگی کارشناسی ارشد دانلود 1385
فرناز عین خواه بررسی تإثیر عناصر میکروآلیاژی نایوبیوم و وانادیم و سرعت سرد کردن بر ساختار و خواص فولاد میکروآلیاژی ریختگی کارشناسی ارشد 1385
محمدرضا قربانی الیمستان بررسی اثر عناصر بهساز کروم ، کبالت و منگنز بر ریز ساختار و خواص کششی و سایشی کامپوزیت ریختگی در جاAl-15%Mg2Si کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/27
مصطفی کارآموزراوری بررسی تاثیر عناصر بهساز(LiوBe) و عملیات حرارتی بر ریز ساختار،خواص کششی و سایشی آلومینیوم A380 کارشناسی ارشد دانلود 1390/01/30
حامد کمالی بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ ریختگی با استحکام بالا (AlCu4Mg) با اضافه کردن عناصر Ti، Zr و B کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/29
حمیدرضا لشگری بررسی تاثیر استرانسیم, زیرکونیم و تیتانیم- بور بر ریزساختار و خواص کششی کامپوزیت ساخته شده به روش ریخته گری گردابی کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/09
لیلا مهربان الوندی اثر عملیات حرارتی بین بحرانی بر خواص مکانیکی فولاد حاوی Si-Cr کارشناسی ارشد 1382
علی محمد علیزاده چرندابی اثر تیتانیم و وانادیم بر ریز ساختار، خواص مکانیکی ورفتار سایشی دما بالای چدن خاکستری کارشناسی ارشد دانلود 1379
مینا السادات میرهندی اصفهانی بررسی ساختار و خواص فشاری و سایشی نانوکامپوزیت Al-Zn-Cu/AlxMgy تهیه شده به روش آلیاژسازی مکانیکی کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/27
میثم مصطفی پور تأثیر همزمان افزایش مواد جوانه زا (Al-5Ti-1B) و بهساز (Al-10Sr) بر ساختار و خواص کششی آلیاژ 6070 کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/08
امیر مطالب زاده بررسی تأثیر میزان منیزیم و سیلیسیم بر مورفولوژی گرافیت و خواص مکانیکی چدن گرافیت فشرده کارشناسی ارشد دانلود 85
امیر مطلب زاده بررسی تاثیر میزان منیزیم و سیلیسیم بر مورفولوژی گرافیت و خواص مکانیکی چدن گرافیت فشرده کارشناسی ارشد 1385
احمد ملکان بررسی اثر عملیات حرارتی و سرعت سرد کردن بر ریزساختار، خواص کششی و سایشی کامپوزیت Al-Mg2Si کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/23
مهران خرم‌نیا عملیات حرارتی مقدماتی فولاد میکروآلیاژ ریختگی کارشناسی 1372
لیلا مهربان الوندی اثر عملیات حرارتی بین بحرانی بر خواص مکانیکی فولاد حاوی Si-Cr کارشناسی ارشد دانلود 1382
حمیدرضا نجفی دژده منفرد تأثیر عناصر میکرو آلیاژ بر خواص مکانیکی و ریز ساختاری فولادهای میکرو آلیاژ ریختگی دکتری دانلود 1386
علی اصغر نجیمی مطالعه اثر عملیات حرارتی و عناصر بهساز Sr، Na و Ca بر ریزساختار و خواص کششی کامپوزیت A356-Al2O3. کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/30
آرین نصیری راد تاثیر Ti، Zr و B بر ساختار و خواص کششی آلیاژ Al-Cu (201.0) کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/20
جواد نعمت اللهی بهینه سازی ریزساختار وخواص مکانیکی آلیاژ Al-Si از طریق اختلاط مذابهای های هایپریوتکتیک و هیپویوتکتیک کارشناسی ارشد دانلود 1386
مریم وحدتی بررسی تاثیر مواد میش متال و عملیات حرارتی بر ریز ساختار و خواص کششی کامپوزیتAl-Mg2Si کارشناسی ارشد 1390/04/20
اردوان وزیری مطالعه و بررسی خواص لایه¬های سطحی حاصل از فرآیندهای ذوب سطحی آلیاژهای تیتانیم با استفاده از روش TIG کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/20
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 54 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی عمومی 8107128 2 02 نامشخص نامشخص 3953
آزمایشگاه عملیات حرارتی 8107010 1 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه عملیات حرارتی 8107010 1 03 هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:00) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه عملیات حرارتی 8107010 1 02 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) نامشخص ترم دوم 1395
شناخت و انتخاب مواد فلزی 8107350 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1396/03/23 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
آزمایشگاه عملیات حرارتی 8107010 1 03 هرهفته دو شنبه (15:15 - 17:15) نامشخص ترم اول 1395
عملیات حرارتی 8107356 2 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:45) 1395/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1395
کارآموزی عمومی 8107128 2 02 نامشخص نامشخص 3943
آزمایشگاه عملیات حرارتی 8107010 1 03 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1395/03/20 (16:00 - 16:15) ترم دوم 1394
آزمایشگاه عملیات حرارتی 8107010 1 04 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1395/03/20 (16:00 - 16:15) ترم دوم 1394
شناخت و انتخاب مواد فلزی 8107350 3 02 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1395/03/19 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1394
آزمایشگاه عملیات حرارتی 8107010 1 04 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1394/10/17 (16:30 - 17:00) ترم اول 1394
آزمایشگاه عملیات حرارتی 8107010 1 03 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1394/10/17 (16:30 - 17:00) ترم اول 1394
عملیات حرارتی 8107356 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:45) 1394/10/16 (08:30 - 10:30) ترم اول 1394
کارآموزی عمومی 8107128 2 02 نامشخص نامشخص 3933
آزمایشگاه عملیات حرارتی 8107010 1 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1393
آزمایشگاه عملیات حرارتی 8107010 1 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1393
شناخت و انتخاب مواد فلزی 8107350 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1394/03/25 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1393
آزمایشگاه عملیات حرارتی 8107010 1 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1393
آزمایشگاه عملیات حرارتی 8107010 1 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1393
نمایش 1 - 20 از 54 نتیجه
از 3