اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

رضا محمودی

رضا محمودی،

استاد
دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
شناسایی و انتخاب مواد مهندسی | شکل دادن فلزات
شماره تماس : 82084074
اتاق : -
  • پست الکترونیکی
  • 3613 ارجاعات
  • 33 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، شریف ، مهندسی متالوژی

1107 ← 1355

M.Sc ، ویسکانسین ، مهندسی مکانیک

1107 ← 1358

Ph.D ، بیرهنگام ، مهندسی متالوژی

1107 ← 1366

فعالیت های علمی