اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

،

استادیار
دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
شماره تماس : 82084619
اتاق : 14

 

مقالات ژورنالی: Journal Papers