اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد فرنوش

محمد فرنوش،

مربی
دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
شماره تماس : 82084092
اتاق : 117
  • پست الکترونیکی
فایل رزومه :   دانلود

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

B.Sc ، ،

1378 ← 1378

B.Sc ، ،

1378 ← 1378

M.Sc ، ام آی تی ، مهندسی مواد

1371 ← 1373

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی متالورژی

1362 ← 1366

فعالیت های علمی