اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد قمبری

محمد قمبری،

استادیار
  • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس فنی ، سرپرست ازمایشگاه متالورژی پودر
دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
شناسایی و انتخاب مواد مهندسی | شکل دادن فلزات
شماره تماس : 82084073
اتاق : -
  • پست الکترونیکی
  • 183 ارجاعات
  • 8 h-Index

پروفایل

  • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس فنی ، سرپرست ازمایشگاه متالورژی پودر 1395←1397
  • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس فنی ، سرپرست گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 1393←1395
  • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس فنی ، سرپرست ازمایشگاه متالورژی پودر 1393←1395
  • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس فنی ، سرپرست گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 1391←1393
  • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس فنی ، سرپرست ازمایشگاه متالورژی پودر 1391←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه بیرمنگهام ، مهندسی متالورژی

1363 ← 1368

M.Sc ، انستیتو تکنولوژی کرنفیلد ، مهندسی مواد

1360 ← 1362

کارشناسی ، کالج لوتون ، مهندسی مکانیک

1357 ← 1360

فعالیت های علمی