اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مهدی ملکان

مهدی ملکان،

استادیار
 • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد- دانشگاه تهران ، استاد راهنمای آموزشی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
 • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد- دانشکده فنی- دانشگاه تهران ، سرپرست کارگاه ریخته گری
 • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد- دانشکده فنی- دانشگاه تهران ، سرپرست گرایش "ریخته گری"
 • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد- دانشگاه تهران ، سرپرست کارگاه پروژه
 • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد- دانشگاه تهران ، سرپرست آزمایشگاه ریخته گری دقیق
 • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد- دانشگاه تهران ، عضو کمیته ارزیابی کیفیت دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
ریخته گری
شماره تماس : 82084610
اتاق : -
 • پست الکترونیکی
 • 173 ارجاعات
 • 7 h-Index

پروفایل

 • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد- دانشگاه تهران ، عضو کمیته ارزیابی کیفیت دانشکده مهندسی متالورژی و مواد 1396←1397
 • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد- دانشگاه تهران ، سرپرست کارگاه پروژه 1395←1397
 • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد- دانشگاه تهران ، سرپرست آزمایشگاه ریخته گری دقیق 1395←1397
 • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد- دانشکده فنی- دانشگاه تهران ، سرپرست کارگاه ریخته گری 1395←1397
 • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد- دانشکده فنی- دانشگاه تهران ، سرپرست گرایش "ریخته گری" 1395←1397
 • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد- دانشگاه تهران ، استاد راهنمای آموزشی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد 1395←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی