اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مهدی ملکان

مهدی ملکان

مهدی ملکان    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 82084610
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی عمومی 8107128 2 33 نامشخص نامشخص 3953
آزمایشگاه انجماد و ریخته گری 8107365 1 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه انجماد و ریخته گری 8107365 1 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) نامشخص ترم دوم 1395
مطالب ویژه در ریخته گری و انجماد 8107015 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/23 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1395
پدیده های انتقال 8107046 3 02 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1396/03/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
پدیده های انتقال 8107046 3 01 هرهفته شنبه (07:45 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:45 - 09:00) 1396/03/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
پدیده های انتقال پیشرفته 8107285 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/28 (09:00 - 11:00) ترم اول 1395
تکنولوژی ریخته گری فلزات 8107360 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:45 - 12:30) 1395/10/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1395
آزمایشگاه انجماد و ریخته گری 8107365 1 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) نامشخص ترم اول 1395
آزمایشگاه انجماد و ریخته گری 8107365 1 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) نامشخص ترم اول 1395
کارآموزی عمومی 8107128 2 36 نامشخص نامشخص 3943
آزمایشگاه انجماد و ریخته گری 8107365 1 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1395/03/19 (16:00 - 16:15) ترم دوم 1394
آزمایشگاه انجماد و ریخته گری 8107365 1 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1395/03/19 (16:00 - 16:15) ترم دوم 1394
مطالب ویژه/گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 8107404 2 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1395/03/18 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1394
پدیده های انتقال پیشرفته 8107285 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1394/10/22 (09:00 - 11:00) ترم اول 1394
آزمایشگاه انجماد و ریخته گری 8107365 1 03 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1394/10/19 (16:30 - 17:00) ترم اول 1394
آزمایشگاه انجماد و ریخته گری 8107365 1 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1394/10/19 (16:30 - 17:00) ترم اول 1394
آزمایشگاه انجماد و ریخته گری 8107365 1 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1394/10/19 (16:30 - 17:00) ترم اول 1394
پدیده های انتقال 8107046 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1394/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1394
کارآموزی عمومی 8107128 2 36 نامشخص نامشخص 3933
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2