اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمود نیلی احمدآبادی

محمود نیلی احمدآبادی،

استاد
دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
شناسایی و انتخاب مواد مهندسی | ریخته گری
شماره تماس : 82084078
اتاق : -
  • پست الکترونیکی
  • 969 ارجاعات
  • 17 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، توهوکو ، فرایندها و شناسائی مواد

1369 ← 1373

M.Sc ، صنعتی شریف ، شناسائی و انتخاب موادفلزی

1362 ← 1366

کارشناسی ، شیراز ، مهندسی و علم مواد

1353 ← 1360

فعالیت های علمی