اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدمحمدحسن پیش بین

سیدمحمدحسن پیش بین،

دانشیار
  • دانشگاه تهران ، معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تهران
دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
شکل دادن فلزات | شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
شماره تماس : 82084089
اتاق : -
  • پست الکترونیکی

پروفایل

  • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران ، عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده مهندسی متالورژی و مواد 1383←1385
  • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران ، عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده مهندسی متالورژی و مواد 1378←1380

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی