اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

رضا نادری محمودی

رضا نادری محمودی،

دانشیار
 • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد ، استاد راهنمای دانشجویان دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
 • معاونت پژوهشی دانشگاه تهران ، مشاور معاون پژوهشی دانشگاه و رئیس دبیرخانه شورای اعطای مرتبه استاد ممتازی
 • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد ، سرپرست گرایش حفاظت از خوردگی و اکسیداسیون دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
 • معاونت پژوهشی دانشگاه ، رئیس دبیرخانه موسسات و مراکز پژوھشی دانشگاه
 • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد ، عضویت در شورای پژوهش و امور بین الملل دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
 • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد ، سرپرست آزمایشگاه "پوشش های پلیمری محافظ خوردگی"
دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
خوردگی و حفاظت مواد | شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
شماره تماس : 82084075
اتاق : -
 • پست الکترونیکی
 • 774 ارجاعات
 • 17 h-Index

پروفایل

 • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد ، سرپرست آزمایشگاه "پوشش های پلیمری محافظ خوردگی" 1396←1398
 • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد ، سرپرست گرایش حفاظت از خوردگی و اکسیداسیون دانشکده مهندسی متالورژی و مواد 1395←1397
 • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد ، استاد راهنمای دانشجویان دانشکده مهندسی متالورژی و مواد 1395←1397
 • دانشگاه تهران ، رئیس دبیرخانه طرح های کلان دانشگاه 1394←1396
 • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد ، عضو شورای آموزشی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد 1394←1396
 • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس دانشکده های فنی ، استاد راهنمای دانشجویان دانشکده مهندسی متالورژی و مواد 1394←1396
 • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد ، عضو شورای آموزشی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد 1392←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، مهندسی پلیمر-صنایع رنگ

1383 ← 1387

M.Sc ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، مهندسی پلیمر-صنایع رنگ

1379 ← 1381

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، مهندسی پلیمر-صنایع رنگ

1375 ← 1379

فعالیت های علمی