اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

رضا رومینا

رضا رومینا،

استادیار
  • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه تهران ، استاد راهنمای مقطع کارشناسی
  • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران ، عضو کمیته ارزیابی کیفیت دانشکده و رابط تخصصی دانشکده با مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران
  • دانشکده مهندسی مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران ، سرپرست مرکز کامپیوتر دانشکده مهندسی مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
شکل دادن فلزات | شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
شماره تماس : 82084097
اتاق : -
  • پست الکترونیکی
  • 174 ارجاعات
  • 7 h-Index

پروفایل

  • دانشکده مهندسی مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران ، سرپرست مرکز کامپیوتر دانشکده مهندسی مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران 1396←…
  • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران ، عضو کمیته ارزیابی کیفیت دانشکده و رابط تخصصی دانشکده با مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران 1396←…
  • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه تهران ، استاد راهنمای مقطع کارشناسی 1393←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی